Oferty

Zachęcamy do zapoznania się z ofertami dedykowanymi dla osób niepełnosprawnych

 

Bezpłatne szkolenia organizowane w ramach projektu „Szkoła kompetencji językowych i komputerowych”

Uczestnikami projektu mogą zostać:

 • osoby w wieku 25-49 lat o niskich kwalifikacjach zawodowych (ukończenie max. szkoły ponadgimnazjalnej), osoby powyżej 50 roku życia (niezależnie od poziomu wykształcenia).
 • zamieszkujące subregion wrocławski (tj. Gminę Wrocław, Miasto i Gminę Jelcz-Laskowice, Miasto i Gminę Kąty Wrocławskie, Gminę Siechnice, Gminę Trzebnica, Miasto i Gminę Sobótka, Miasto Oleśnica, Gminę Długołęka, Gminę Czernica, Gminę Kobierzyce, Gminę Miękinia, Gminę Oleśnica, Gminę Wisznia Mała, Gminę Żórawina, Miasto i Gminę Oborniki Śląskie, powiat Miasto Wrocław).

Szkolenia językowe realizowane w okresie od września 2018 do grudnia 2019 r. skierowane są do osób, które pragną nauczyć się języków obcych lub podnieść swoje kompetencje językowe z j. angielskiego, niemieckiego i francuskiego:

 • szkolenie z języka angielskiego, niemieckiego lub francuskiego, każde po 4 semestry (240h), zakończone programem formalnej oceny i certyfikacji nabytych kompetencji;
 • kameralne, 12-osobowe grupy i przyjazna atmosfera;
 • profesjonalne materiały szkoleniowe i dydaktyczne;
 • miejsce i terminy szkolenia dostosowane do potrzeb grupy.

Szkolenia komputerowe realizowane w okresie od września 2018 do grudnia 2019 r. skierowane są do osób, które pragną podnieść swoje kompetencje komputerowe i nauczyć się korzystania z komputera w życiu codziennym i zawodowym. W trakcie zajęć kursanci zapoznają się m. in. z zasadami pisania tekstów, dokonywania obliczeń, poszukiwania informacji w Internecie, wypełniania formularzy elektronicznych, obsługiwania poczty elektronicznej i bezpiecznego korzystania z zasobów Internetu:

 • szkolenie komputerowe prowadzące do nabycia kompetencji A+B (152h zajęć praktycznych – 2 razy w tygodniu po 6 godzin lekcyjnych), zakończone programem formalnej oceny i certyfikacji nabytych kompetencji;
 • kameralne, 15-osobowe grupy i przyjazna atmosfera;
 • profesjonalne materiały szkoleniowe i dydaktyczne;
 • miejsce i terminy szkolenia dostosowane do potrzeb grupy (przy zebraniu 15-osobowej grupy istnieje możliwość organizowania szkolenia w miejscu zamieszkania uczestników).

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY dzięki współfinansowaniu za środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Osi priorytetowej 10 Edukacja, Działania 10.3 Poprawa dostępności i wspieranie uczenia się przez całe życie.

Kontakt
Świdnicka 12-16 (3 piętro)
50-068 Wrocław
tel: 604 580 165
email: dolnoslaskiekompetencje@projektyefs.pl

Więcej informacji oraz dokumenty rekrutacyjne są dostępne na stronie internetowej https://dolnoslaskiekompetencje.projektyefs.pl


DOLNOŚLĄSKA STREFA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Celem projektu jest wzrost przedsiębiorczości uczestników projektu poprzez rozwój własnego potencjału do podjęcia samozatrudnienia i prowadzenia własnej działalności gospodarczej – min. 84 osób spełniających kryteria grupy docelowej projektu (50 K), w okresie 01.2018-11.2019, w wyniku realizacji kompleksowego wsparcia w zakresie uruchomienia i prowadzenia działalności gospodarczej.

Projekt skierowany jest do osób w wieku powyżej 30 roku życia, pozostających bez zatrudnienia lub biernych zawodowo, znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy (tj. w wieku powyżej 50 roku życia lub/i są kobietami lub/i są osobami niepełnosprawnymi, lub/i są osobami długotrwale bezrobotnymi lub/i są osobami o niskich kwalifikacjach), zamieszkałych na obszarze woj. dolnośląskiego w powiatach ząbkowickim, strzelińskim, dzierżoniowskim, wrocławskim, m. Wrocław, zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą (z wyłączeniem osób wymienionych w §2 ust 2 Regulaminu, w szczególności osób, które posiadały aktywny wpis do rejestru Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, były zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym lub prowadziły działalność na podstawie odrębnych przepisów  w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu).

OKRES REALIZACJI  01.01.2018 – 30.11.2019

Kontakt
FUNDACJA IMAGO
ul. Hallera 123, 53-201 Wrocław
telefon 519 055 411, 513 362 807
poniedziałek-piątek 10:00 do 16:00

Więcej informacji na stronie internetowej http://fundacjaimago.pl/?projekt=dolnoslaska-strefa-przedsiebiorczosci

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


NOWE HORYZONTY – staże zagraniczne

Fundacja Imago zaprasza osoby w wieku 18-35 lat, nie pracujące, nie uczące się ani nie szkolące, nie będące rolnikami ani nie prowadzące działalności gospodarczej, zamieszkałe w województwie śląskim bądź dolnośląskim do odbycia stażu zagranicznego w Niemczech.

W ramach stażu Fundacja Imago zapewnia:

 • Szkolenia certyfikowane – stypendium szkoleniowe
 • Stypendium oraz kieszonkowe na wyżywienie w kwocie ok. 4 500 zł
 • Kurs językowy z języka niemieckiego (dostosowany do poziomu uczestników – 90 godzin) w Polsce oraz kurs językowy wyjazdowy w Niemczech
 • Treningi motywacyjne i kompetencji multikulturowych
 • Zajęcia doradcze z Mentorem i Pośrednikiem pracy
 • Program kulturalny w trakcie pobytu zagranicznego

Kontakt
FUNDACJA IMAGO
ul. Hallera 123, 53-201 Wrocław
telefon 506-734-672
poniedziałek-piątek 10:00 do 16:00

Więcej informacji oraz dokumenty rekrutacyjne do pobrania na stronie internetowej http://fundacjaimago.pl/?projekt=nowe-horyzonty-zagraniczne-doswiadczenia-zawodowe-szansa-na-rynku-pracy-dla-osob-mlodych


Dolnośląska Agencja Pracy dla Osób z Niepełnosprawnościami

Wsparcie szkoleniowo-doradcze dla niepełnosprawnych mieszkańców województwa dolnośląskiego, w wieku do 15 do 29 lat, którzy utracili zatrudnienie w Zakładach Pracy Chronionej, nie pracują, nie uczą się, ani nie kształcą. Oferta obejmuje:

 • indywidualne poradnictwo zawodowe
 • wsparcie trenera pracy
 • dedykowane szkolenie zawodowe
 • pośrednictwo pracy
 • 5-miesięczny, płatny staż zawodowy (1017,40 zł netto)
 • zwrot kosztów dojazdu na miejsce stażu
 • brak dodatkowych kosztów

Projekt realizowany jest w okresie od 01.08.2018 r. do 30.06.2019 r. na terenie województwa dolnośląskiego  oraz jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Działanie 1.3 Wsparcie osób młodych znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji.

Kontakt
ul. Zefirowa 30/2,53-027 Wrocław
telefon 71 729 62 74, 575 111 926 lub 733 666 027

Więcej informacji oraz dokumenty do pobrania na stronie internetowej projektu https://www.grupaprofesja.com/dap-dla-on/


Aktywni Dolnoślązacy na swoim

Cel główny Projektu: Tworzenie nowych i trwałych miejsc pracy dzięki dotacjom na założenie działalności gospodarczej przyznanym 100 osobom ze 110 uczestników projektu z Dolnego Śląska

Warunki, jakie musi spełniać uczestnik:

 • Osoba chcąca wziąć udział w projekcie musi być w wieku powyżej 30 lat,
 • Jest bezrobotna lub bierna zawodowo,
 • Spełnia minimum jedno kryterium: kobieta, osoba z niepełnosprawnościami, osoba długotrwale bezrobotna, osoba o niskich kwalifikacjach (max. średnie wykształcenie), osoba powyżej 50-tego roku życia.

Uczestnik może otrzymać:

 • Dotację na założenie działalności gospodarczej do 23 000 zł,
 • Szkolenie z podstaw działalności gospodarczej (ABC przedsiębiorczości),
 • Warsztaty sprzedażowe,
 • Szkolenie z podstaw księgowości i pisania biznesplanów,
 • Indywidualne doradztwo prawne, księgowe, podatkowe, marketingowe, biznesowe,
 • Wsparcie pomostowe: 1 220 zł przez pierwszych 12 miesięcy prowadzenia działalności.

Udział w projekcie jest całkowicie BEZPŁATNY.

Kontakt
Centrum Wspierania Biznesu EurOpeA Sp. z o.o.
ul. Legnicka 55c/2, 54-203 Wrocław
tel. 71 799 99 73
mail: biuro@europea.pl

Więcej informacji oraz formularz rekrutacyjny do pobrania na stronie internetowej www.mamfirme.wroclaw.pl


Wrocławskie Centrum Integracji

Uczestnikami Wrocławskiego Centrum Integracji mogą zostać osoby, które podlegają wykluczeniu społecznemu i ze względu na swoją sytuację życiową nie są w stanie własnym staraniem zaspokoić swoich podstawowych potrzeb życiowych i znajdują się w sytuacji powodującej ubóstwo oraz uniemożliwiającej lub ograniczającej uczestnictwo w życiu zawodowym, społecznym i rodzinnym (m. in. ze względu na niepełnosprawność).

Zasady uczestnictwa

 1. Dzienny czas pobytu nie może być krótszy niż 6 godzin;
 2. Wrocławskie Centrum Integracji zapewnia uczestnikom:
  • wypłatę świadczenia integracyjnego ze środków Funduszu Pracy
  • szkolenia BHP
  • badania lekarskie
  • odzież roboczą i obuwie robocze
  • bezpieczne i higieniczne warunki uczestnictwa w zajęciach
  • środki ochrony indywidualnej
  • codzienny posiłek
  • różnorodne formy zajęć zawodowych oraz zajęcia tzw. miękkie

Reintegracja zawodowa

 • W ramach kursów zawodowych profile: opiekun osoby zależnej, pracownik administracyjno-biurowy, bukieciarz-florysta, sprzedawca-handlowiec, pracownik budowlano-remontowy/konserwator ze specjalizacją utrzymania czystości
 • Dodatkowo indywidualnie dobrana ścieżka szkolenia zawodowego dostosowana do możliwości i potencjału zawodowego uczestnika
 • Reintegracja zawodowa występuje w dwóch formach: zajęcia teoretyczne oraz praktyczna nauka umiejętności zawodowych
 • Współpraca z wrocławskimi placówkami w zakresie prowadzenia zajęć zawodowych
 • Uczestnictwo w zadaniach „Stop mowie nienawiści”, usługi gospodarcze, usługi porządkowe, pielęgnacja terenów zielonych
 • Trening poszukiwania pracy

Reintegracja społeczna

 • Trening interpersonalny / warsztaty umiejętności społecznych;
 • Doradztwo zawodowe / warsztaty aktywnego poruszania się po rynku pracy;
 • Konsultacje indywidualne;
 • Trening gospodarowania własnymi środkami;
 • Trening umiejętności obsługi komputera;
 • Dodatkowe formy wsparcia, np. alternatywne formy spędzania wolnego czasu, profilaktyka uzależnień, grupy wsparcia;
 • W zależności od potrzeb uczestników zajęcia z radcą prawnym/prawnikiem, dotyczące spółdzielczości socjalnej oraz zatrudnienia wspieranego;
 • Bank Wymiany Usług i Kompetencji;
 • Wyjścia integracyjne;
 • Udział w wydarzeniach kulturalnych;
 • Promowanie wolontariatu

Kontakt
Joanna Cegielska – Kędzia
pok. 3b
tel. 71 782 35 22
e-mail: joanna.cegielska@wci.wroclaw.pl

Więcej informacji na stronie internetowej http://www.wci.wroclaw.pl/


Twórcze Warsztaty Klubu Myszki Norki

Celem projektu jest zwiększenie samodzielności i aktywizacja społeczna poprzez przeprowadzenie bezpłatnych warsztatów twórczych dla 210 uczestników z niepełnosprawnością w 7 województwach. Wykorzystanie ogólnorozwojowych funkcji sztuki pozwala na rozwinięcie osobistych i społecznych umiejętności uczestników i prowadzi do lepszego funkcjonowania w zróżnicowanych środowiskach i różnych rolach społecznych.

Projekt realizowany w terminie 01.02.2018–31.03.2019 r. dla 210 uczestników z orzeczeniami o niepełnosprawności/stopniu niepełnosprawności.

W ramach projektu we Wrocławiu realizowane są warsztaty muzyczno-teatralne.

Warunkiem uczestnictwa jest:

 • aktualne orzeczenie o niepełnosprawności (dzieci i młodzież) lub orzeczony stopień niepełnosprawności: lekki, znaczny lub umiarkowany (dorośli),
 • uczestnicy w wieku 4-18 lat z województwa dolnośląskiego

Kontakt
Klub Myszki Norki
tel.: 22 100 13 11, 882 046 376
mail: rekrutacja@myszkanorka.pl

Projekt realizowany jest we współpracy i z dofinansowaniem Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych


Integracyjne Szkółki Sportowe Klubu Myszki Norki
Celem projektu jest zwiększenie samodzielności poprzez przeprowadzenie cyklu treningów dla 102 dzieci z niepełnosprawnością, zwiększenie ich aktywności oraz rozwój umiejętności osobistych i społecznych, prowadzących do samodzielniejszego funkcjonowania. Zwiększenie poziomu aktywności oraz nabytych umiejętności sportowych.

Projekt realizowany w terminie 01.07.2017–31.03.2019 r. dla 102 uczestników z orzeczeniami o niepełnosprawności/stopniu niepełnosprawności.

Warunkiem uczestnictwa jest:

 • aktualne orzeczenie o niepełnosprawności (dzieci i młodzież) lub orzeczony stopień niepełnosprawności: lekki, znaczny lub umiarkowany (dorośli),
 • uczestnicy w wieku 3-18 lat
 • osoby, które nie uczestniczyły w WTZ.

W ramach projektu we Wrocławiu realizowane są:

 • Integracyjne Szkółki Piłkarskie,
 • Integracyjne Szkółki Siatkówki na siedząco

Kontakt
Klub Myszki Norki
tel.: 22 100 13 11, 882 046 376
mail: rekrutacja@myszkanorka.pl

Projekt realizowany we współpracy i z dofinansowaniem Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych


Pokazy filmowe z audiodeskrypcją i napisami dla niesłyszących

Fundacja KATARYNKA i Kino Nowe Horyzonty zapraszają na cykliczne pokazy filmowe z audiodeskrypcją i napisami dla niesłyszących. Filmy można oglądać co miesiąc, w niedzielę o godz. 16.00 w Kinie Nowe Horyzonty przy ul. Kazimierza Wielkiego 19a-21 we Wrocławiu.

Cena biletu tylko 6 zł. Dla grup 10 + przewidziane są też darmowe bilety. Rezerwacje należy zgłosić najpóźniej tydzień przed wydarzeniem.

Rezerwacje biletów i informacja: fundacja.katarynka@gmail.com

Kino Nowe Horyzonty: 71 786 65 66

Sponsorzy: Europejska Stolica Kultury Wrocław 2016

Partnerzy: Kino Nowe Horyzonty, Fundacja Kultury bez Barier


Bezpłatne konsultacje i poradnictwo psychologiczne dla osób doświadczających przemocy w rodzinie oraz osób znajdujących się w kryzysie

Program Czerwone Światło Stop Przemocy nakierowany jest na wsparcie i pomoc terapeutyczną, psychologiczną oraz pedagogiczną dla osób dorosłych i rodziców z dziećmi znajdujących się w sytuacji kryzysowej i doświadczających szeroko rozumianej przemocy w rodzinie z powodów alkoholowych. W ramach grupy wsparcia dla osób z doświadczeniem przemocy domowej i będących w kryzysie z powodów alkoholowych prowadzona jest psychoedukacja oraz indywidualna konsultacja terapeutyczna.

Zapisy: Na konsultacje należy się wcześniej umówić dzwoniąc pod numer tel. 71 329 09 19.

Adres: Stowarzyszenie na Rzecz Promocji Zdrowia Curatus, ul. Kleczkowska 5 (oficyna)

Konsultacje realizowane w ramach projektu – POMOC PSYCHOSPOŁECZNA I PRAWNA OFIAROM PRZEMOCY DOMOWEJ ORAZ OSOBOM W SYTUACJI KRYZYSOWEJ. Projekt współfinansowany przez Urząd Miejski Wrocławia.


Program wsparcia dla osób z otępieniem i ich opiekunów

Centrum Spotkań wspiera osoby z otępieniem i ich opiekunów w radzeniu sobie z konsekwencjami otępienia w różnych sferach życia, m.in. w radzeniu sobie z własną chorobą i niepełnosprawnością, rozwojem relacji z opiekunami nieformalnymi i profesjonalistami, utrzymaniem równowagi emocjonalnej. Program Centrum Wsparcia obejmuje następujące formy działania:

 1. klub aktywności dziennej dla osób z zaburzeniami funkcji poznawczych (mogą w nim także uczestniczyć opiekunowie) – 3 razy w tygodniu po 6 godzin;
 2. spotkania informacyjne dla opiekunów, otwarte dla innych zainteresowanych;
 3. grupy dyskusyjne dla opiekunów prowadzone przez koordynatora Centrum;
 4. wspólne spotkania wszystkich uczestników Centrum Spotkań;
 5. konsultacje indywidualne koordynatora Centrum (dla wszystkich zainteresowanych osób);
 6. terapia psychomotoryczna dla osób z otępieniem.

Międzynarodowy projekt MeetingDem realizuje Zakład Psychiatrii Konsultacyjnej i Badań Neurobiologicznych, Katedra Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu  we współpracy z Miastem Wrocław oraz Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej.

Adres ul. Ciepła 15b, Wrocław

Więcej informacji na stronie internetowej http://centrumspotkan.pl/


„NA SZEWSKIEJ” – grupa środowiskowego wsparcia dla osób niepełnosprawnych

Od początku maja 2015 roku Stowarzyszenie Klub Kibiców Niepełnosprawnych uruchomiło grupę środowiskowego wsparcia dla osób niepełnosprawnych mieszkających na terenie gminy Wrocław, a wraz z nią świetlicę w lokalu przy ul. Szewskiej 66/67A we Wrocławiu, która jest wyposażona w sprzęt kuchenny, gospodarczy oraz przedmioty przeznaczone do rozrywki i spędzania wolnego czasu (gry planszowe, logiczne i komputerowe).

Spotkania odbywają się dwa razy w tygodniu, we wtorki (w godz. 15:00-19:00) i w piątki (w godz. 15:00-20:00). W programie: spotkania, konkursy, turnieje, konsultacje, pogadanki, emisje filmów, itp. Bieżące informacje dostępne są na stronie internetowej https://www.facebook.com/StowarzyszenieKKN

Zadanie finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będących w dyspozycji Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu.


Portal informacyjny Systemu Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON (SOW PFRON)

System Obsługi Wsparcia to nowoczesna platforma, za pomocą której osoby niepełnosprawne mogą składać wnioski o dofinansowanie ze środków PFRON będące w dyspozycji Jednostek Samorządu Terytorialnego (JST) bez wychodzenia z domu, bezpośrednio za pomocą systemu informatycznego. System pozwala na weryfikację wniosków osób indywidualnych i instytucji na etapie przyznawania dofinansowań, jak również na badanie skuteczności wydatkowania środków PFRON.

Możliwe jest załatwienie sprawy drogą elektroniczną na każdym jej etapie:

 • uzyskanie informacji,
 • wypełnienie wniosku,
 • podpisanie i złożenie wniosku,
 • dokonanie ewentualnych wyjaśnień i uzupełnień,
 • zapoznanie się ze wzorem umowy,
 • rozliczenie dofinansowania.

Dostęp do Systemu jest nieodpłatny. Podstawowym i jedynym wymaganiem w celu spełnienia warunku zapewnienia ogólnokrajowego zasięgu jest dostęp do sieci internetowej. Pełne korzystanie z Systemu wymaga posiadania narzędzia autoryzacji – uwierzytelnienia przez profil zaufany na platformie ePUAP lub przy pomocy kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Strona internetowa portalu to https://portal-sow.pfron.org.pl/


 Centra Informacji i Planowania Kariery Zawodowej

to wyspecjalizowane placólogo projektu "Poradnictwo na odległość", po kliknięciu w osobnej karcie otwiera się strona internetowa projektuwki Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy, które gromadzą i udostępniają informacje o zawodach, rynku pracy i możliwościach zdobywania kwalifikacji zawodowych, a także pomagają w podejmowaniu decyzji zawodowych.

Centra Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy zapraszają do skorzystania z usług doradców zawodowych na odległość – za pośrednictwem telefonu, poczty elektronicznej oraz ogólnodostępnych komunikatorów internetowych (Skype oraz Gadu-Gadu). We Wrocławiu dyżur pełniony jest w środy. Żeby skorzystać z pomocy doradcy zawodowego drogą elektroniczną, należy zarejestrować się na stronie internetowej www.poradnictwonaodleglosc.dwup.pl