Oferty

Zachęcamy do zapoznania się z ofertami dedykowanymi dla osób niepełnosprawnych
Leczenie stomatologiczne w znieczuleniu ogólnym

NZOZ Akademicka Poliklinika Stomatologiczna świadczy usługi z zakresu leczenia pacjentów w znieczuleniu ogólnym. Do leczenia stomatologicznego w znieczuleniu ogólnym w ramach NFZ uprawnione są osoby niepełnosprawne w stopniu umiarkowanym i znacznym, jeżeli wynika to ze wskazań medycznych.

Więcej informacji na stronie internetowej Polikliniki http://aps.wroclaw.pl/uslugi/leczenie-w-znieczuleniu-ogolnym/


Treningi piłki nożnej oraz siatkówki na siedząco dla dzieci niepełnosprawnych

Klub Przyjaciół Myszki Norki zaprasza dzieci na Integracyjne Szkółki Sportowe we Wrocławiu. Są to bezpłatne zajęcia integracyjne przeznaczone dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną i/lub ruchową.

Kiedy? od 3 października w czwartki i piątki

Gdzie? w Zespole Szkół nr 2, ul. Borowska 105 we Wrocławiu

Więcej informacji na stronie internetowej Klubu Myszki Norki

Projekt realizowany we współpracy i z dofinansowaniem Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób NiepełnosprawnychProgram Kompleksowej Rehabilitacji

Rehabilitacja Kompleksowa to oferta dla  osób, które z powodu choroby lub wypadku straciły możliwość wykonywania dotychczasowego zawodu, ale chciałyby podjąć inną pracę, adekwatną do ich zainteresowań i stanu  zdrowia. To  również  szansa dla tych, którzy ze względów zdrowotnych nigdy nie pracowali, lecz chcieliby zmienić tę sytuację –  zdobyć zawód i podjąć satysfakcjonującą pracę odpowiednią do ich możliwości zdrowotnych.

W powrocie do aktywności zawodowej pomagają Ośrodki Rehabilitacji Kompleksowej, oferując niezbędną rehabilitację i szeroką ofertę kursów zawodowych dostosowanych do potrzeb osób z ograniczeniami zdrowotnymi. Pobyt, rehabilitacja i szkolenia są bezpłatne.

Po więcej informacji kliknij folder_EPP_14.06-PZ 

Ośrodki Kompleksowej Rehabilitacji finansowane są w ramach Projektu: „Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy” nr: POWR.02.06.00-00-0057/17 realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój POWER 2014-2020, Oś Priorytetowa nr II: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie nr 2.6: Wysoka jakość polityki na rzecz włączenia społecznego i zawodowego osób niepełnosprawnych. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i przez Budżet Państwa.

Kontakt do PFRON: Tel (22) 50 55 600, mail: ork@pfron.org.pl

Strona www: rehabilitacjakompleksowa.pfron.org.pl


Przewodnik pasażera w podróży pociągami PKP Intercity

Na stronie internetowej www.niepelnosprawni.pl można zapoznać się z przewodnikiem z wykazem najważniejszych ulg i uprawnień, a także asysty, oferowanych pasażerom z niepełnosprawnością i ich opiekunom podróżującym pociągami PKP Intercity. Zachęcamy do lektury!


Droga do zatrudnienia

Fundacja Manufaktura Inicjatyw realizuje projekt „Droga do zatrudnienia”, skierowany m. in. do osób z niepełnosprawnościami, zamieszkałych na terenie m. Wrocławia, w wieku powyżej 30 r. ż., pozostające bez zatrudnienia bądź pracujące, których zarobki nie przekraczają płacy minimalnej.

Formy wsparcia:

 1. doradztwo zawodowe
 2. pośrednictwo pracy
 3. warsztaty aktywnego poszukiwania pracy
 4. warsztaty motywacyjne
 5. indywidualne wsparcie doradcy
 6. szkolenia zawodowe
 7. staże zawodowe
 8. subsydiowane zatrudnienie
 9. wsparcie trenera pracy dla osób z niepełnosprawnościami

Organizator zapewnia:

 1. stypendium szkoleniowe
 2. stypendium stażowe
 3. zwrot kosztów dojazdu
 4. dodatek relokacyjny
 5. subsydiowane zatrudnienie
 6. poczęstunek w trakcie zajęć

Termin realizacji projektu: 01.08.2019 – 31.05.2021

Więcej informacji na stronie internetowej: http://www.manufakturainicjatyw.pl/droga-do-zatrudnienia/

 


Gotowi na zmiany

Sudecki Instytut Rozwoju Regionalnego w Świdnicy realizuje projekt, którego celem jest podniesienie szans zatrudnienia osobom m. in. z niepełnosprawnością, oraz zmniejszenie poziomu bezrobocia wśród osób powyżej 30 r. ż. poprzez aktywizację zawodową oraz nabycie kompetencji ułatwiających wejście na rynek pracy w okresie od 01.06.2019 do 31.05.2021.

Formy wsparcia:

 • indywidualne wsparcie doradcze, służące opracowaniu indywidualnych planów działań
 • szkolenia
 • pośrednictwo pracy
 • subsydiowane zatrudnienie
 • refundacja wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

Więcej informacji na stronie internetowej https://www.sirr.pl/portfolios/gotowi-na-zmiany/


Postaw na Pracę

Fundacja Aktywizacja zaprasza osoby:

 • pozostające bez zatrudnienia i poszukujące pracy
 • posiadające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności
 • zamieszkujące województwo śląskie, opolskie oraz dolnośląskie

do wzięcia udziału w projekcie „Postaw na Pracę”, współfinansowanego ze środków PFRON.

Udział w projekcie zapewnia wsparcie zarówno przed jak i w trakcie trwania zatrudnienia: 

 • konsultacje z doradcą zawodowym, trenerem pracy, job crafterem, prawnikiem, psychologiem;
 • udział w szkoleniach z zakresu zarządzania budżetem domowym;
 • udział w szkoleniach kwalifikacji zawodowych;
 • udział w płatnych praktykach i stażach

Fundacja Aktywizacja działa na terenie kraju, już ponad 29 lat i specjalizuje się we wspieraniu osób z niepełnosprawnościami. Z naszą pomocą pracę znalazło już blisko 2500 osób w ostatnich latach – większość z nich utrzymało swoje stanowiska.

osoba do kontaktu:

Anna Kałużna

Fundacja Aktywizacja

tel. +48 667 379 774

E-mail: anna.kaluzna@idn.org.pl


NOWE HORYZONTY – staże zagraniczne

Fundacja Imago zaprasza osoby w wieku 18-35 lat, nie pracujące, nie uczące się ani nie szkolące, nie będące rolnikami ani nie prowadzące działalności gospodarczej, zamieszkałe w województwie śląskim bądź dolnośląskim do odbycia stażu zagranicznego w Niemczech.

W ramach stażu Fundacja Imago zapewnia:

 • Szkolenia certyfikowane – stypendium szkoleniowe
 • Stypendium oraz kieszonkowe na wyżywienie w kwocie ok. 4 500 zł
 • Kurs językowy z języka niemieckiego (dostosowany do poziomu uczestników – 90 godzin) w Polsce oraz kurs językowy wyjazdowy w Niemczech
 • Treningi motywacyjne i kompetencji multikulturowych
 • Zajęcia doradcze z Mentorem i Pośrednikiem pracy
 • Program kulturalny w trakcie pobytu zagranicznego

Okres realizacji projektu: Od 01.04.2018 r. do 31.12.2020 r.

Więcej informacji oraz dokumenty rekrutacyjne do pobrania na stronie internetowej http://fundacjaimago.pl/?projekt=nowe-horyzonty-zagraniczne-doswiadczenia-zawodowe-szansa-na-rynku-pracy-dla-osob-mlodych


Inwestuj w siebie II

Celem projektu „Inwestuj w siebie II edycja” jest zwiększenie możliwości zatrudnienia 180os. młodych od 15 do 29 r.ż. bez pracy z terenu woj. śląskiego, dolnośląskiego i podkarpackiego, w tym osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET), spełniających kryteria grupy docelowej  w konkursie, w ramach zindywidualizowanego programu aktywizacji zawodowej, w okresie 01.2019-12.2020.

Grupy docelowe:

 1. młodzież z pieczy zastępczej opuszczająca pieczę (do 2lat po opuszczeniu pieczy)
 2. , które opuściły młodzieżowe ośrodki wychowawcze i socjoterapii (do 2 lat po opuszczeniu)
 3. matki przebywające w domach samotnej matki
 4. , które opuściły zakłady karne lub areszty śledcze (do 2lat po opuszczeniu)
 5. , które opuściły zakłady poprawcze lub schroniska dla nieletnich
 6. osoby które osoby które opuściły specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze i specjalne ośrodki wychowawcze (do dwóch lat po opuszczeniu)
 7. osoby które ukończyły naukę w szkole specjalnej (do dwóch lat po ukończeniu nauki)
 8. oraz osoby które opuściły zakłady pracy chronionej (do dwóch lat po zakończeniu zatrudnienia w zakładzie pracy chronionej).

Wsparcie w projekcie obejmuje:

 1. poradnictwo zawodowe,
 2. pośrednictwo pracy,
 3. szkolenia zawodowe,
 4. staże,
 5. dotacje,
 6. kontraktowanie

Korzyści z udziału w projekcie:

 1. możliwość odbycia wsparcia w dogodnie ustalonych terminach
 2. całkowicie bezpłatny udział
 3. wybór konkretnej formy wsparcia dla osoby zainteresowanej
 4. podniesienie kwalifikacji i kompetencji poprzez odbycie stażu lub szkolenia zawodowego
 5. szansa na pozyskanie środków na otworzenie własnej działalności gospodarczej
 6. stypendium stażowe / szkoleniowe
 7. zwroty kosztów dojazdu na staż/szkolenie
 8. łatwiejsze wejście lub  powrót na rynek pracy

 

więcej informacji na stronie internetowej https://fundacjaimago.pl/?projekt=inwestuj-w-siebie-ii


Wrocławskie Centrum Integracji

Zasady uczestnictwa

 1. Dzienny czas pobytu nie może być krótszy niż 6 godzin;
 2. Wrocławskie Centrum Integracji zapewnia uczestnikom:
  • wypłatę świadczenia integracyjnego ze środków Funduszu Pracy
  • szkolenia BHP
  • badania lekarskie
  • odzież roboczą i obuwie robocze
  • bezpieczne i higieniczne warunki uczestnictwa w zajęciach
  • środki ochrony indywidualnej
  • codzienny posiłek
  • różnorodne formy zajęć zawodowych oraz zajęcia tzw. miękkie

Reintegracja zawodowa

 • W ramach kursów zawodowych profile: pracownik porządkowy-konserwator, pracownik remontowy-konserwator
 • Dodatkowo indywidualnie dobrana ścieżka szkolenia zawodowego dostosowana do możliwości i potencjału zawodowego uczestnika
 • Reintegracja zawodowa występuje w dwóch formach: zajęcia teoretyczne oraz praktyczna nauka umiejętności zawodowych
 • Współpraca z wrocławskimi placówkami w zakresie prowadzenia zajęć zawodowych
 • Uczestnictwo w zadaniach „Stop mowie nienawiści”, usługi gospodarcze, usługi porządkowe, pielęgnacja terenów zielonych
 • Trening poszukiwania pracy

Reintegracja społeczna

 • Trening interpersonalny / warsztaty umiejętności społecznych
 • Doradztwo zawodowe / warsztaty aktywnego poruszania się po rynku pracy
 • Konsultacje indywidualne
 • Trening gospodarowania własnymi środkami
 • Trening umiejętności obsługi komputera
 • Dodatkowe formy wsparcia, np. alternatywne formy spędzania wolnego czasu, profilaktyka uzależnieńgrupy wsparcia
 • W zależności od potrzeb uczestników zajęcia z radcą prawnym/prawnikiem, dotyczące spółdzielczości socjalnej oraz zatrudnienia wspieranego
 • Bank Wymiany Usług i Kompetencji
 • Wyjścia integracyjne
 • Udział w wydarzeniach kulturalnych
 • Promowanie wolontariatu

Więcej informacji na stronie internetowej http://www.wci.wroclaw.pl/reintegracja-zawodowa-i-spoleczna/


AUDIODESKRYPCJA I NAPISY DLA NIESŁYSZĄCYCH
Pokazy filmowe z audiodeskrypcją i napisami dla niesłyszących

Fundacja KATARYNKA i Kino Nowe Horyzonty zapraszają na cykliczne pokazy filmowe z audiodeskrypcją i napisami dla niesłyszących. Filmy można oglądać co miesiąc, w niedzielę o godz. 16.00 w Kinie Nowe Horyzonty przy ul. Kazimierza Wielkiego 19a-21 we Wrocławiu.

Cena biletu tylko 6 zł. Dla grup 10 + przewidziane są też darmowe bilety. Rezerwacje należy zgłosić najpóźniej tydzień przed wydarzeniem.

Rezerwacje biletów i informacja: fundacja.katarynka@gmail.com

Kino Nowe Horyzonty: 71 786 65 66

Sponsorzy: Europejska Stolica Kultury Wrocław 2016

Partnerzy: Kino Nowe Horyzonty, Fundacja Kultury bez Barier


SPORT NA UCHO

to projekt Fundacji KATARYNKA, który ma na celu udostępnianie imprez sportowych dla niewidomych kibiców dzięki audiodeskrypcji. Realizowany jest we Wrocławiu.

Wydarzenia sportowe takie jak mecze piłki nożnej WKS Śląsk Wrocław, rozgrywki koszykówki Ślęza Wrocław, siatkówki Impel Wrocław, żużla WTS Betard Sparta Wrocław, Mistrzostwa Świata w Ju-jitsu i inne są relacjonowane przez dziennikarzy i audiodeskryptorów Fundacji. Wystarczy mieć przenośne radio lub telefon wyposażony w tuner ustawiony na 97,0 FM i słuchawki. Relacja zaczyna się 10 minut przed meczem.

Projekt jest realizowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych PFRON oraz Gminy Wrocław w dyspozycji wrocławskiego MOPS.


Portal filmowy dla niewidomych i niesłyszących

ADAPTER to pierwsze na świecie kino w sieci stworzone dla niewidomych i niesłyszących odbiorców. Jest to autorski projekt Fundacji KATARYNKA. Obecnie znajduje się w nim ponad 200 filmów i materiałów audiowizualnych z audiodeskrypcją oraz napisami dla niesłyszących, część także z tłumaczeniem na PJM.

ADAPTER to najbardziej kultowe filmowe produkcje, największe nazwiska polskiego kina – do tej pory zamknięte przed głuchymi i niewidomymi kinomanami – teraz dostępne za darmo, 24 godziny na dobę we własnym domu na laptopie lub tablecie. Są także filmy zagraniczne. Katalog ADAPTERA tworzą filmy różnych gatunków: od animacji, kina familijnego, przez dramat, filmy obyczajowe, sensację, aż po dokument i krótkie metraże.

W internetowym kinie przybliżone zostały także postaci aktorów, reżyserów, ciekawe fakty, tło powstania genialnych filmów, smaczki kinematografii, które mogą wyłapać często tylko widzący lub słyszący odbiorcy – na ADAPTERZE Fundacja Katarynka odkrywa sztukę kinematografii osobom, dla których jest ona często nieznana.

Zapraszamy na portal pod adresem: adapter.pl oraz na facebook : Facebook.com/adapter.org

Projekt jest współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.


SENIORZY
Program wsparcia dla osób z otępieniem i ich opiekunów

Centrum Spotkań wspiera osoby z otępieniem i ich opiekunów w radzeniu sobie z konsekwencjami otępienia w różnych sferach życia, m.in. w radzeniu sobie z własną chorobą i niepełnosprawnością, rozwojem relacji z opiekunami nieformalnymi i profesjonalistami, utrzymaniem równowagi emocjonalnej. Program Centrum Wsparcia obejmuje następujące formy działania:

 1. klub aktywności dziennej dla osób z zaburzeniami funkcji poznawczych (mogą w nim także uczestniczyć opiekunowie) – 3 razy w tygodniu po 6 godzin;
 2. spotkania informacyjne dla opiekunów, otwarte dla innych zainteresowanych;
 3. grupy dyskusyjne dla opiekunów prowadzone przez koordynatora Centrum;
 4. wspólne spotkania wszystkich uczestników Centrum Spotkań;
 5. konsultacje indywidualne koordynatora Centrum (dla wszystkich zainteresowanych osób);
 6. terapia psychomotoryczna dla osób z otępieniem.

Międzynarodowy projekt MeetingDem realizuje Zakład Psychiatrii Konsultacyjnej i Badań Neurobiologicznych, Katedra Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu  we współpracy z Miastem Wrocław oraz Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej.

Adres ul. Ciepła 15b, Wrocław

Więcej informacji na stronie internetowej https://pl-pl.facebook.com/centrumspotkan/


„NA SZEWSKIEJ” – grupa środowiskowego wsparcia dla osób niepełnosprawnych

Od początku maja 2015 roku Stowarzyszenie Klub Kibiców Niepełnosprawnych uruchomiło grupę środowiskowego wsparcia dla osób niepełnosprawnych mieszkających na terenie gminy Wrocław, a wraz z nią świetlicę w lokalu przy ul. Szewskiej 66/67A we Wrocławiu, która jest wyposażona w sprzęt kuchenny, gospodarczy oraz przedmioty przeznaczone do rozrywki i spędzania wolnego czasu (gry planszowe, logiczne i komputerowe).

Spotkania odbywają się dwa razy w tygodniu, we wtorki (w godz. 15:30-19:30) i w piątki (w godz. 16:00-20:00). W programie: spotkania, konkursy, turnieje, konsultacje, pogadanki, emisje filmów, itp. Bieżące informacje dostępne są na stronie internetowej https://www.facebook.com/StowarzyszenieKKN

Zadanie finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będących w dyspozycji Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu.


Portal informacyjny Systemu Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON (SOW PFRON)

System Obsługi Wsparcia to nowoczesna platforma, za pomocą której osoby niepełnosprawne mogą składać wnioski o dofinansowanie ze środków PFRON będące w dyspozycji Jednostek Samorządu Terytorialnego (JST) bez wychodzenia z domu, bezpośrednio za pomocą systemu informatycznego. System pozwala na weryfikację wniosków osób indywidualnych i instytucji na etapie przyznawania dofinansowań, jak również na badanie skuteczności wydatkowania środków PFRON.

Możliwe jest załatwienie sprawy drogą elektroniczną na każdym jej etapie:

 • uzyskanie informacji,
 • wypełnienie wniosku,
 • podpisanie i złożenie wniosku,
 • dokonanie ewentualnych wyjaśnień i uzupełnień,
 • zapoznanie się ze wzorem umowy,
 • rozliczenie dofinansowania.

Dostęp do Systemu jest nieodpłatny. Podstawowym i jedynym wymaganiem w celu spełnienia warunku zapewnienia ogólnokrajowego zasięgu jest dostęp do sieci internetowej. Pełne korzystanie z Systemu wymaga posiadania narzędzia autoryzacji – uwierzytelnienia przez profil zaufany na platformie ePUAP lub przy pomocy kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Strona internetowa portalu to https://portal-sow.pfron.org.pl/


 Centra Informacji i Planowania Kariery Zawodowej

to wyspecjalizowane placólogo projektu "Poradnictwo na odległość", po kliknięciu w osobnej karcie otwiera się strona internetowa projektuwki Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy, które gromadzą i udostępniają informacje o zawodach, rynku pracy i możliwościach zdobywania kwalifikacji zawodowych, a także pomagają w podejmowaniu decyzji zawodowych.

Centra Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy zapraszają do skorzystania z usług doradców zawodowych na odległość – za pośrednictwem telefonu, poczty elektronicznej oraz ogólnodostępnych komunikatorów internetowych (Skype oraz Gadu-Gadu). We Wrocławiu dyżur pełniony jest w środy. Żeby skorzystać z pomocy doradcy zawodowego drogą elektroniczną, należy zarejestrować się na stronie internetowej www.poradnictwonaodleglosc.dwup.pl