Archiwa kategorii: Bez kategorii

Najczęściej pojawiające się pytania we Wrocławskim Punkcie Informacji dla Osób Niepełnosprawnych

Każdego miesiąca odwiedza nas prawie czterdziestu beneficjentów, z czego połowa korzysta z naszych porad po raz pierwszy. Niektórzy nasi specjaliści mają kalendarz zapełniony na miesiąc do przodu!

Stąd udało nam się wyszczególnić grupę tematów, które pojawiają się najczęściej, a dotyczą one:
1. odwołania od decyzji o przyznaniu stopnia niepełnosprawności,
2. odrzucenia wniosku o przyznanie renty,
3. procedur związanych z przyznaniem stopnia niepełnosprawności (przysługujące prawa),
4. kształcenia dziecka z niepełnosprawnością (m.in. zmiana szkoły),
5. zakupu sprzętu rehabilitacyjnego.

Pytań jest znacznie więcej – w zależności od wizyty u konkretnego doradcy (przyp. w punkcie dyżur pełni doradca ds. edukacji, psycholog, prawnik, architekt oraz specjalista ds. społecznych), dlatego postanowiliśmy Państwu przybliżyć sprawy niektórych z nich. Wkrótce pojawi się artykuł na temat prawa do zamieszkiwania w osobnym pokoju przez dziecko oczekujące na przeszczep szpiku kostnego oraz zmian w systemie edukacji.

Pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym

Jednym z programów prowadzonych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych jest program „Aktywny samorząd”, moduł II. Jego głównym celem jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo osób niepełnosprawnych w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji. Polega na dofinansowaniu lub refundacji kosztów uzyskania wykształcenia na poziomie wyższym.

Warunki uczestnictwa w programie:

  1. znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
  2. nauka w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium lub przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.

Warunki wykluczające uczestnictwo w programie:

  1. wymagalne zobowiązania wobec PFRON lub wobec realizatora programu (jednostki samorządu terytorialnego),
  2. przerwa w nauce.

W ramach programu można uzyskać dofinansowanie lub refundację kosztów uzyskania wykształcenia na poziomie wyższym:

  1. opłata za naukę (czesne),
  2. dodatek na pokrycie kosztów kształcenia (nie podlega rozliczeniu),
  3. dodatek na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego – w przypadku osób, które mają wszczęty przewód doktorski, a nie są uczestnikami studiów doktoranckich.

Refundacja kosztów poniesionych przed dniem zawarcia umowy dofinansowania może dotyczyć kosztów opłaty za naukę (czesnego) dotyczących bieżącego roku szkolnego lub akademickiego, niezależnie od daty ich poniesienia.

źródło: www.pfron.org.pl