Miejskie

Rzecznik ds. Osób Niepełnosprawnych

Bartłomiej Skrzyński

ul. G. Zapolskiej 4, piętro III, pok. 342, 50-032 Wrocław
tel. 71 777 89 61, faks 71 777 79 94
e-mail: bartlomiej.skrzynski@um.wroc.pl

0 800 533 335 INFOLINIA dla osób niepełnosprawnych

od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00-18.00.

Bezpłatny numer telefoniczny daje możliwość uzyskania informacji na temat: uprawnień w-skersów, orzecznictwa rentowego i pozarentowego, zagadnień związanych z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych oraz poznania ścieżki załatwiania różnych spraw, m.in. turnusów rehabilitacyjnych.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrocławiu

ul. Strzegomska 6
53-611 Wrocław
tel. 71 782 23 22

W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej można:

  1. uzyskać orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności,
  2. wyrobić legitymację osoby niepełnosprawnej,
  3. uzyskać do finansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do kosztów turnusu rehabilitacyjnego, sprzętu rehabilitacyjnego czy likwidacji barier architektonicznych w miejscu zamieszkania,
  4. otrzymać wsparcie materialne (zasiłek i świadczenie pielęgnacyjne).
Miejskie Centrum Usług Socjalnych

ul. Mączna 3, 54-131 Wrocław
e-mail: mcus@mcus.pl
tel. 71 376 99 00

Do zadań MCUS należy prowadzenie domów pomocy społecznej – całodobowych i dziennych – oraz organizowanie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania. Przyznanie usług następuje w drodze decyzji MOPS.

Wrocławski Zakład Aktywności Zawodowej

ul. Litomska 10
53-641 Wrocław
tel. 71 354 64 22, faks 71 355 59 14
biuro@zaz.wroclaw.pl
www.zaz.wroclaw.pl

Został utworzony w celu zatrudnienia osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności i osób zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, u których stwierdzono autyzm, upośledzenie umysłowe lub chorobę psychiczną.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – Oddział we Wrocławiu

ul. Szewska 6/7, 50-053 Wrocław,
tel. 71 346 74 40, faks 71 342 12 60
22 50 55 670 ogólnopolska infolinia PFRON
od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-15.30

Ponadto osoby niepełnosprawne mogą składać wnioski o dofinansowanie ze środków PFRON będące w dyspozycji Jednostek Samorządu Terytorialnego za pomocą systemu informatycznego znajdującego się na stronie internetowej https://portal-sow.pfron.org.pl/

ZUS Oddział we Wrocławiu

ul. Pretficza 11
50-930 Wrocław

Infolinia ogólnopolska:
801 400 987 z telefonów stacjonarnych
22 560 16 00 z telefonów stacjonarnych i komórkowych

Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu

ul. Długiej 49, budynek C, pokój nr 301
poniedziałki,wtorki, czwartki i piątki w godzinach 8.00-14.00
środy w godzinach 10.00-17.00

Osobom posiadającym orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności o przyczynie z kodu R lub N ZDiUM wydaje identyfikator „0”, który uprawnia do postoju pojazdów na ogólnodostępnych miejscach płatnego parkowania we Wrocławiu bez wniesienia opłaty za parkowanie.

697 071 112 SMS-owa linia policyjna dla osób niesłyszących

numer przeznaczony wyłącznie do wysyłania SMS przez osoby z dysfunkcją mowy lub niedosłyszące