Wrocław

Biuro Wrocław Bez Barier

ul. Bogusławskiego 8,10, piętro I, pok. 125, Wrocław
tel. 71 777 89 61, faks 71 777 81 99
e-mail: bwb@um.wroc.pl

INFOLINIA PFRON dla osób niepełnosprawnych

W Państwowym Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych działają dwie infolinie:

 • 22 581 84 10 – czynna od poniedziałku do piątku między 9.00 a 15.00.

Pod tym numerem można uzyskać informacje związane z obsługa dofinansowań i refundacji, wpłatami obowiązkowymi na PFRON oraz wsparciem dla osób z niepełnosprawnościami.

 • 517 373 975 – czynna w godzinach 9.00 – 20.00

to dodatkowa infolinia dla osób indywidualnych.

Linie alarmowe dla osób głuchych

Policja: 697 071 112

Całodobowa linia telefoniczna dla osób głuchych lub nie komunikujących się za pomocą mowy to numer przeznaczony wyłącznie do wysyłania SMS. Wiadomość o potrzebie pomocy można też wysłać e-mailem na adres: dyzurny@wr.policja.gov.pl

Straż miejska: 608 302 302

Linia telefoniczna dla osób głuchych lub nie komunikujących się za pomocą mowy to numer przeznaczony wyłącznie do wysyłania SMS. Wiadomość o potrzebie pomocy można też wysłać e-mailem na adres: interwencje@strazmiejska.wroclaw.pl

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrocławiu

Dział Adaptacji Osób Niepełnosprawnych (DAON)

ul. Strzegomska 6, Wrocław
pok. 25, parter
tel. 71 782 23 22

W DAON można ubiegać się o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w następujących zadaniach:

 • turnusy rehabilitacyjne,
 • przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze,
 • sprzęt rehabilitacyjny,
 • likwidacja barier komunikacyjnych, technicznych i architektonicznych,
 • usługa tłumacza języka migowego i tłumacza przewodnika dla osoby niepełnosprawnej,
 • Program „Aktywny Samorząd”;

Można też złożyć wniosek o:

 • świadczenia opiekuńcze (zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy);
 • Kartę Dużej Rodziny i kartę  Rodzina Plus Wrocławskiego Programu Pomocy dla Rodzin Wielodzietnych „Dwa plus trzy i jeszcze więcej”.
Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

Zajmuje się sprawami związanymi z wydawaniem orzeczeń potwierdzających niepełnosprawność.

pl. Solidarności 1/3/5, Wrocław
pok. 316, III piętro
tel. 71 78 22 360
e-mail: zon@mops.wroclaw.pl

Zainteresowani przyjmowani są od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00.

Zespół wydaje:

 • orzeczenie o niepełnosprawności (w przypadku dzieci do 16 roku życia),
 • orzeczenie o stopniu niepełnosprawności – lekkim, umiarkowanym lub znacznym (dla osób, które ukończyły 16 rok życia),
 • legitymację osoby niepełnosprawnej,
 • kartę parkingową dla osoby niepełnosprawnej.
Miejskie Centrum Usług Socjalnych

ul. Mączna 3, 54-131 Wrocław
e-mail: mcus@mcus.pl
tel. 71 376 99 00

Do zadań MCUS należy prowadzenie domów pomocy społecznej – całodobowych i dziennych – oraz organizowanie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania. Przyznanie usług następuje w drodze decyzji MOPS.

Wrocławski Zakład Aktywności Zawodowej

ul. Litomska 10
53-641 Wrocław
tel. 71 354 64 22, faks 71 355 59 14
biuro@zaz.wroclaw.pl
www.zaz.wroclaw.pl

Został utworzony w celu zatrudnienia osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności i osób zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, u których stwierdzono autyzm, upośledzenie umysłowe lub chorobę psychiczną.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – Oddział we Wrocławiu

ul. Szewska 6/7, 50-053 Wrocław,
tel. 71 346 74 40, faks 71 342 12 60
22 50 55 670 ogólnopolska infolinia PFRON
od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-15.30

Ponadto osoby niepełnosprawne mogą składać wnioski o dofinansowanie ze środków PFRON będące w dyspozycji Jednostek Samorządu Terytorialnego za pomocą systemu informatycznego znajdującego się na stronie internetowej https://portal-sow.pfron.org.pl/

ZUS Oddział we Wrocławiu

ul. Pretficza 11
50-930 Wrocław

Infolinia ogólnopolska:
801 400 987 z telefonów stacjonarnych
22 560 16 00 z telefonów stacjonarnych i komórkowych

Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu

ul. Długiej 49, budynek C, pokój nr 301
poniedziałki,wtorki, czwartki i piątki w godzinach 8.00-14.00
środy w godzinach 10.00-17.00

Osobom posiadającym orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności o przyczynie z kodu R lub N ZDiUM wydaje identyfikator „0”, który uprawnia do postoju pojazdów na ogólnodostępnych miejscach płatnego parkowania we Wrocławiu bez wniesienia opłaty za parkowanie.