Dane osobowe

  1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja „Promyk Słońca” z siedzibą w Warszawie przy ul. Złotej 61/100.
  2. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji dofinansowanego przez Gminę Wrocław – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrocławiu zadania publicznego pn. „Rehabilitacja Społeczna Osób Niepełnosprawnych Zlecana ze Środków PFRON – Wrocławski Punkt Informacji dla Osób Niepełnosprawnych”.
  3. Dane przetwarzane są na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), a także ich przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
  4. Dane osobowe będą ujawniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
  5. Zgodnie z ustawą o finansach publicznych dane osobowe będą przechowywane przez okres przez 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym realizowano zadanie.
  6. Każdy ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych, z zastrzeżeniem pkt 5. W celu realizacji tego prawa należy wysłać żądanie na adres: daneosobowe@promykslonca.pl
  7. Każdy ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  8. Każdy ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie skutkować będzie brakiem możliwości wzięcia udziału przez adresatów zadania publicznego w jego realizacji.