Wrocławskie Centrum Integracji

Uczestnikami Wrocławskiego Centrum Integracji mogą zostać osoby, które podlegają wykluczeniu społecznemu i ze względu na swoją sytuację życiową nie są w stanie własnym staraniem zaspokoić swoich podstawowych potrzeb życiowych i znajdują się w sytuacji powodującej ubóstwo oraz uniemożliwiającej lub ograniczającej uczestnictwo w życiu zawodowym, społecznym i rodzinnym.

Według ustawy są to:

 • bezdomni realizujący indywidualny program wychodzenia z bezdomności, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej,
 • osoby uzależnione od alkoholu,
 • osoby uzależnione od narkotyków lub innych środków odurzających,
 • osoby chore psychicznie, w rozumieniu przepisów o ochronie zdrowia psychicznego,
 • długotrwale bezrobotni w rozumieniu przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
 • osoby zwalniane z zakładów karnych, mających trudności w integracji ze środowiskiem, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej,
 • uchodźcy realizujących indywidualny program integracji, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej;
 • osoby niepełnosprawne, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Rekrutacja

 1. Złożenie wniosku we Wrocławskim Centrum Integracji
 2. Zaopiniowanie wniosku przez pracownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zgodnie z miejscem zamieszkania kandydata
 3. Przyjęcie do Wrocławskiego Centrum Integracji (podpisanie Indywidualnego Programu Zatrudnienia Socjalnego)

Zasady uczestnictwa

Dzienny czas pobytu nie może być krótszy niż 6 godzin;

Wrocławskie Centrum Integracji zapewnia uczestnikom:

 • wypłatę świadczenia integracyjnego ze środków Funduszu Pracy
 • szkolenia BHP
 • badania lekarskie
 • odzież roboczą i obuwie robocze
 • bezpieczne i higieniczne warunki uczestnictwa w zajęciach
 • środki ochrony indywidualnej
 • codzienny posiłek
 • różnorodne formy zajęć zawodowych oraz zajęcia tzw. miękkie

Reintegracja zawodowa

W ramach kursów zawodowych profile:

 • pracownik porządkowy-konserwator,
 • pracownik remontowy-konserwator

Dodatkowo indywidualnie dobrana ścieżka szkolenia zawodowego dostosowana do możliwości i potencjału zawodowego uczestnika.
Reintegracja zawodowa występuje w dwóch formach: 

 • zajęcia teoretyczne oraz
 • praktyczna nauka umiejętności zawodowych
 • współpraca z wrocławskimi placówkami w zakresie prowadzenia zajęć zawodowych
 • uczestnictwo w zadaniach „Stop mowie nienawiści”,
 • usługi gospodarcze,
 • usługi porządkowe,
 • pielęgnacja terenów zielonych
 • trening poszukiwania pracy

Reintegracja społeczna

 • Trening interpersonalny / warsztaty umiejętności społecznych
 • Doradztwo zawodowe / warsztaty aktywnego poruszania się po rynku pracy
 • Konsultacje indywidualne
 • Trening gospodarowania własnymi środkami
 • Trening umiejętności obsługi komputera
 • Dodatkowe formy wsparcia, np. alternatywne formy spędzania wolnego czasu, profilaktyka uzależnień, grupy wsparcia
 • W zależności od potrzeb uczestników zajęcia z radcą prawnym/prawnikiem, dotyczące spółdzielczości socjalnej oraz zatrudnienia wspieranego
 • Bank Wymiany Usług i Kompetencji
 • Wyjścia integracyjne
 • Udział w wydarzeniach kulturalnych
 • Promowanie wolontariatu

Więcej informacji na stronie internetowej http://www.wci.wroclaw.pl/reintegracja-zawodowa-i-spoleczna/