„Kasa na start”- prowadzenie działalności gospodarczej

Fundacja Eudajmonia ogłasza kolejny nabór wniosków na prowadzenie działalności gospodarczej!

Termin składania dokumentów rekrutacyjnych: od 13.05.2022 do dnia 27.05.2022r.

Rekrutacja Etap I:  złożenie przez Kandydata formularza rekrutacyjnego

Rekrutacja Etap II: rozmowa z Doradcą zawodowym

Zasady naboru określa „Regulamin rekrutacji i przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości projektu Kasa na start  wraz z załącznikami.

Więcej informacji na stronie Fundacji Eudajmonia.

Osoby zainteresowane udziałem zapraszamy również do kontaktu:

Biuro Fundacji Eudajmonia ul. Borówkowa 5A, 59-100 Polkowice tel: 076 – 753 91 39

Kierownik projektu: Marta Sokołowska, m.sokolowska@eudajmonia.pl  tel. 609 742 183

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Dolnośląskiego współfinansowany ze środków Unii Europejskiej  w ramach Europejskiego  Funduszu Społecznego.

Celem projektu jest tworzenie nowych i  trwałych  miejsc pracy poprzez zatrudnienie min. 90% z 28 osób  26 osób z niepełnosprawnością od 30 roku życia, pozostających bez zatrudnienia – biernych zawodowo, bezrobotnych  i zamieszkujących  teren województwa  dolnośląskiego. W efekcie projektu zostanie utworzonych  26 miejsc pracy w ramach udzielonych  EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej  oraz 26 osób otrzyma  bezzwrotne środki na podjęcie działalności.

Dla kogo?

Jeśli jest osobą z niepełnosprawnością pozostającą bez zatrudnienia mieszkającą w województwie dolnośląskim czyli:

 • bezrobotną lub bierną zawodowo 
 • powyżej 30 roku życia
 • lub  osobą z niepełnosprawnością w szczególnej sytuacji  na rynku pracy tj.: 
 • osobą 50+
 • długotrwale bezrobotną
 • osobą z niskimi kwalifikacjami

Skontaktuj się z nami!

W ramach projektu oferujemy:

– szkolenia podnoszące wiedzę i umiejętności niezbędne do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej

– przyznanie bezzwrotnych środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w wysokości 23 050,00 zł

Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej otrzyma minimalnie 26 uczestników projektu. Jednorazowe wsparcie finansowe przyznawane będzie wyłącznie w formie stawki jednostkowej w wysokości 23 050,00 zł.

Z uwagi na pandemię i konieczność przeciwdziałania kryzysowi społeczno–gospodarczemu, wywołanemu COVID, projekt zakłada, że wszyscy uczestnicy projektu, którzy utracili zatrudnienie po 01 marca 2020 roku, otrzymają środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości i rozpoczną prowadzenie działalności gospodarczej pod warunkiem spełnienia wszystkich kryteriów dostępu i  pozytywnej oceny  wniosku o pozyskanie dotacji.)

– przyznanie pomostowego wsparcia finansowego w wysokości śr.  2000 zł miesięcznie (od 6 do 12 miesięcy)

Uczestnicy projektu będą mogli ubiegać się również o wsparcie pomostowe w wysokości  śr. 2000 zł/miesięcznie na pokrycie wydatków koniecznych do poniesienia w pierwszym okresie prowadzenia biznesu.

logotypy projektu

Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej w 2022 r.

Obszar wsparcia

Usługi asystenta polegają przede wszystkim na:

 • pomocy w wyjściu, powrocie oraz dojazdach w wybrane przez Uczestniczkę / Uczestnika zadania miejsce.
 • pomocy w zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału Uczestnika / Uczestniczki zadania przy ich realizacji,
 • pomocy w załatwianiu spraw urzędowych,
 • pomocy w nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami,
 • korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy),
 • pomocy w wykonywaniu czynności dnia codziennego – w tym przez dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności – także w zaprowadzaniu i przyprowadzaniu ich do lub z placówki oświatowej (usługa asystenta na terenie szkoły może być realizowana wyłącznie w przypadku, gdy szkoła nie zapewnia tej usługi).

Maksymalny limit godzin usług asystenta przypadających na 1 uczestnika wynosi 240 godzin w trakcie trwania projektu.

Liczba przyznanych godzin wsparcia będzie zależeć od potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz od możliwości organizacyjnych organizacji świadczących usługi.

Usługi będą świadczone po przyznaniu decyzji o objęciu wsparciem, maksymalnie do końca grudnia 2022 r.

Szczegółowe warunki przyjęcia do projektu oraz korzystania ze wsparcia określa Program (do pobrania: Program Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2022)

Odbiorcy wsparcia

Program adresowany jest do dzieci oraz dorosłych mieszkańców Wrocławia.

 • Dzieci

Wsparcie asystenta mogą uzyskać dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami lub orzeczeniem równoważnym. Wśród wskazań znajduje się konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczność codziennego współudziału opiekuna w procesie leczenia, rehabilitacji, edukacji.

 • Dorośli

Wsparcie asystenta przysługuje osobom z niepełnosprawnościami posiadającym orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne, które wymagają usług asystenta w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Spełnienie kryteriów będzie weryfikowane w czasie rekrutacji za pomocą odpowiednich dokumentów (orzeczenie o niepełnosprawności / stopniu niepełnosprawności) oraz oświadczeń składanych przez osoby ubiegające się o wsparcie.

Usługi są bezpłatne dzięki finansowaniu ze środków Funduszu Solidarnościowego oraz Gminy Wrocław.

Terminy

Zadanie jest realizowane od maja do grudnia 2022 r.

Co trzeba zrobić, żeby otrzymać wsparcie?

Jeśli spełnione są kryteria, opisane powyżej, poniższe dokumenty:

 • kopia orzeczenia o niepełnosprawności / stopniu niepełnosprawności
 • karta zgłoszeniowa
 • ewentualny wyrok sądu o ubezwłasnowolnieniu
 • dokument potwierdzający sprawowanie opieki nad osobą ubezwłasnowolnioną

należy złożyć w Dziale Adaptacji Osób Niepełnosprawnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej lub w jednej z organizacji, które będą świadczyć usługi asystencji osobistej:

Polski Związek Niewidomych Okręg Dolnośląski

Osobą do kontaktu jest Natalia Koffer

http://dolnoslaski.pzn.org.pl/

Fundacja Promyk Słońca

Osobą do kontaktu jest Anna Jeżowska-Siwek

https://www.promykslonca.pl/

Stowarzyszenie „Ostoja” Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnościami

Osobą do kontaktu jest Wioletta Piętal – Pyrek,

http://www.ostoja.org.pl 

Wrocławskie Stowarzyszenie Głuchych „Nadzieja”

Osobą do kontaktu jest: Izabela Wielgus

Klub Kibiców Niepełnosprawnych

Osobą do kontaktu jest: Michał Fitas

https://www.kkn.wroclaw.pl 

Fundacja Imago

Osobą do kontaktu jest Martyna Rangno (w godz. 10.00-15.00)

Osobą do kontaktu jest: Agnieszka Pawłowska  (w godz. 10.00-15.00)

adres: ul. Hallera 123, 53-201 Wrocław

https://fundacjaimago.pl/

Wrocławskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie  „BONITUM”

 • telefon: 71/390-28-84
 • e-mail: kontakt@bonitum.org
 • adres: ul. Komuny Paryskiej 28, 50-451 Wrocław

Osobą do kontaktu jest: Agnieszka Madej-Ługowska

https://www.bonitum.org

Wszelkie informacje można też uzyskać w Dziale Adaptacji Osób Niepełnosprawnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu przy ul. Strzegomskiej 6, tel. 71 78 22 417, pokój 111.

Do pobrania:

Karta zgłoszenia do Programu Asystent 2022

Zakres czynności w ramach usług AOON 2022

Program Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2022

logotypy projektu

Wrocławska Wypożyczalnia Sprzętu Rehabilitacyjnego

Bezpłatna wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego i pomocniczego jest prowadzona przez Fundację Ewangelickie Centrum Diakonii i Edukacji im. Ks. Marcina Lutra i dofinansowana przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

Urządzenia są wypożyczane osobom go potrzebującym, mieszkającym w Wrocławiu oraz dysponującym aktualnym zaświadczeniem lekarskim, wystawionym przez lekarza specjalistę lub lekarza pierwszego kontaktu, które stwierdza konieczność korzystania z określonego rodzaju sprzętu, np. łóżka lub wózka. Sprzęt wypożyczany jest bezpłatnie, na okres maksymalnie sześciu miesięcy, a wypożyczający uiszcza zwrotną kaucję. W uzasadnionych przypadkach wypożyczalnia może odstąpić od pobrania kaucji lub zmniejszyć jej wielkość a także przedłużyć czas wypożyczenia urządzeń.

Więcej informacji: https://wypozyczalnia.diakonia.pl/

Do fizjoterapeuty bez skierowania

Osoby niepełnosprawne mogą skorzystać z pomocy fizjoterapeuty bezpośrednio i bez skierowania od lekarza w ramach rządowego Funduszu Solidarnościowego. Jego celem jest wsparcie zdrowotne osób powyżej 16 roku życia posiadających orzeczenie o lekkim albo umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w warunkach ambulatoryjnych w formie fizjoterapii ambulatoryjnej – w ramach Programu nie ma możliwości udzielania świadczeń zdrowotnych w warunkach domowych. Przewiduje się, że kwalifikacja medyczna pacjenta do świadczeń opierać będzie się na profesjonalnej wiedzy fizjoterapeutów.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej Krajowej Izby Fizjoterapeutów.

Pomoc dla osób z niepełnosprawnościami zarażonymi COVID-19

Fundacja Wodna Służba Ratownicza świadczy usługi wspierające dla osób z niepełnosprawnościami z potwierdzonym zakażeniem wirusem COVID-19 lub opiekunów osób z niepełnosprawnościami, u których potwierdzono zakażenie COVID-19 i w związku z tym nie mogą sprawować opieki – na terenie województwa Dolnośląskiego.

kontakt – koordynator ds. dostępności UMWD p. Amelia Dymarek, tel. 517 254 921

Wsparcie fundacji Poland Business Run

Fundacja Poland Business Run od lat jest skupiona na kompleksowym wsparciu dla osób po amputacji, zagrożonych amputacją oraz z różnymi schorzeniami i dysfunkcjami narządów ruchu. Organizacja oferuje pomoc w postaci dofinansowania do:

 • rehabilitacji,
 • protezy lub wózka,
 • sprzętu ortopedycznego,
 • pomocy psychologicznej.

Środki pomocowe, które Fundacja przekazuje beneficjentom, pozyskuje z organizacji największej w kraju charytatywnej sztafety biznesowej Poland Business Run, w której co roku we wrześniu biorą udział firmy i korporacje. Dodatkowo Fundacja Poland Business Run realizuje inne projekty na rzecz osób z niepełnosprawnością, m.in z zakresu:

 • integracji osób z niepełnosprawnością (spotkania, obozy),
 • sportu adaptowanego,
 • wsparcia osób po amputacji przez mobilnych asystentów, którzy przeszli podobny zabieg (Trenerzy Wsparcia),
 • aktywizacji zawodowej (kursy, szkolenia, staże).

Osoby chętne do skorzystania z pomocy Fundacji Poland Business Run lub chcące uzyskać pomoc informacyjną w zakresie dofinansowań, mogą kontaktować się z Działem Wsparcia pod numerem: +48 504 458 979.

Sprawdź, jak zostać beneficjentem: https://polandbusinessrun.pl/pl/about/jak-zostac-beneficjentem.

Więcej o aktualnych projektach na www.polandbusinessrun.pl.

Więcej informacji na www.aktywizuj.pl


Adres do korespondencji:

Fundacja Poland Business Run

ul. Siemiradzkiego 17/2

31-137 Kraków

e-mail: biuro@polandbusinessrun.pl

Leczenie stomatologiczne w znieczuleniu ogólnym

NZOZ Akademicka Poliklinika Stomatologiczna świadczy usługi z zakresu leczenia pacjentów w znieczuleniu ogólnym. Do leczenia stomatologicznego w znieczuleniu ogólnym w ramach NFZ uprawnione są osoby niepełnosprawne w stopniu umiarkowanym i znacznym, jeżeli wynika to ze wskazań medycznych.

Więcej informacji na stronie internetowej Polikliniki http://aps.wroclaw.pl/uslugi/leczenie-w-znieczuleniu-ogolnym/

Grupa wsparcia „Na Szewskiej”

Stowarzyszenie Klub Kibiców Niepełnosprawnych uruchomiło grupę środowiskowego wsparcia dla osób niepełnosprawnych mieszkających na terenie gminy Wrocław, a wraz z nią świetlicę w lokalu przy ul. Szewskiej 66/67A we Wrocławiu, która jest wyposażona w sprzęt kuchenny, gospodarczy oraz przedmioty przeznaczone do rozrywki i spędzania wolnego czasu (gry planszowe, logiczne i komputerowe).

Spotkania odbywają się we wtorki w godz. 16.00-20.00.

W programie: spotkania, konkursy, turnieje, konsultacje, pogadanki, emisje filmów, itp. Bieżące informacje dostępne są na stronie internetowej https://www.facebook.com/StowarzyszenieKKN


Zadanie finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będących w dyspozycji Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu.

flaga i godło Rzeczpospolitej Polskiej, logotypy PFRON, MOPS we Wrocławiu i Wrocławia bez barier