Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Punktu Informacji dla Osób Niepełnosprawnych

Fundacja „Promyk Słońca” zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Punktu Informacji dla Osób Niepełnosprawnych.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Adam Tabisz.
 • E-mail: sekretariat@promykslonca.pl
 • Telefon: 717827777

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Generalny Fundacji „Promyk Słońca”
 • Adres: ul. Swobodna 8a, 50-088 Wrocław
 • E-mail: sekretariat@promykslonca.pl
 • Telefon: 717827777

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Dojazd komunikacją miejską do przystanku Rynek: tramwaje linii 4, 6, 7, autobusy dzienne linii D, K, 102, 103, 104, 106, 107, 109, 122, 132, 142, 144, 148, 149, 602.
Przystanek Rynek znajduje się około 200 m od Punktu.
W bezpośrednim sąsiedztwie budynku znajdują się wyznaczone (płatne) miejsca parkingowe przy ulicy Psie Budy. Wyznaczone miejsca parkingowe wraz z miejscami dla osób z niepełnosprawnościami znajdują się także przy ul. Szajnochy pod Biblioteką Uniwersytecką (60 m). Niedaleko znajdują się płatne, podziemne parkingi: przy ul. Kazimierza Wielkiego 3 (250 m) oraz parking pod Placem Wolności (500 m).

Wejście do budynku od ulicy Kazimierza Wielkiego. Po prawej stronie drzwi jest domofon (przycisk „10”).
Lokalizacja Punktu: korytarzem 4,5m prosto, drzwi wejściowe znajdują się po lewej stronie. Są oznaczone tablicą informacyjną.
W Punkcie brak pętli indukcyjnych, oznaczeń w alfabecie Braille’a i oznaczeń kontrastowych.
Do Punktu mają wstęp osoby poruszające się z psem przewodnikiem i psem asystującym.
Po wcześniejszym umówieniu się (telefonicznie, mailowo lub smsowo) można skorzystać z usługi tłumaczenia w polskim języku migowym oraz asystenta, który pomoże w dotarciu do Punktu.

Punkt pozbawiony jest barier architektonicznych, posiada dostępną toaletę.

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

Na stronie internetowej Punktu działają standardowe skróty klawiaturowe.

Możliwa jest:

 • zmiana wielkości czcionki
 • przełączenie kontrastu
 • tryb ciemny

Inne informacje i oświadczenia

Niniejsza deklaracja dotyczy strony Punktu Informacji prowadzonego przez Fundację „Promyk Słońca”.