Regulamin świadczenia porad

 1. Punkt Informacji dla Osób Niepełnosprawnych (PION) jest prowadzony przez organizację pozarządową – Fundacja „Promyk Słońca” z siedzibą przy ul. Złotej 61/100 w Warszawie, 00 – 819 Warszawa – Oddział Fundacji „Promyk Słońca” ul. Swobodna 8a, 50 – 088 Wrocław. Działalność Punktu jest finansowana:
  • ze środków PFRON
  • ze środków własnych Fundacji.
 2. PION w ramach swojej działalności udziela informacji i porad dotyczących kwestii związanych z niepełnosprawnością (dotyczących m.in. kwestii prawnych, ekonomicznych, organizacyjnych, psychologicznych, edukacyjnych oraz realizowanych programów pomocowych).
 3. Działalność PION jest kierowana do osób mających miejsce zamieszkania (w rozumieniu art. 25 ustawy Kodeks Cywilny) lub pobytu na obszarze administracyjnym województwa dolnośląskiego, które:
  • posiadają orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub o niepełnosprawności
  • są opiekunami lub członkami rodziny osób z niepełnosprawnością;
  • należą do otoczenia osób niepełnosprawnych,
  • należą do organizacji działających na rzecz osób niepełnosprawnych.

W przypadku osób i organizacji nie spełniających wskazanych powyżej kryteriów, porada nie będzie mogła zostać udzielona.

 1. PION jest otwarty w dni powszednie od poniedziałku do piątku, w następujących godzinach:
 • poniedziałek – od 9.00 do 17.00
 • wtorek, środa – od 9.00 do 17.00
 • czwartek – od 10.00 do 18.00
 • piątek – od 9.00 do 15.00

i zlokalizowany jest przy ul. Psie Budy 14/15 lokal 1a we Wrocławiu.

5. Porady mogą być także udzielane w siedzibie Fundacji przy ul. Swobodnej 8a a w sytuacjach, kiedy osoba potrzebująca porady nie ma możliwości dojechania do Punktu, a jest potrzeba osobistego spotkania ze specjalistą ds społeczno-prawnych, porady mogą być udzielane także w miejscu pobytu osoby potrzebującej porady.

6. Informacje na temat działalności punktu są udzielane osobiście, e-mailowo i telefonicznie.

7. Przed udzieleniem porady, osoba zgłaszająca się wypełnia Kartę Beneficjenta. Niewypełnienie karty skutkować będzie brakiem możliwości udzielenia porady.

8. W PION są organizowane dyżury specjalistów. W przypadku odwołania dyżuru, wiadomość o zmianie daty i godziny dyżuru zostanie wywieszona z tygodniowym wyprzedzeniem.

9. Usługi informacyjne oraz poradnictwo świadczone w WPION prowadzone są zgodnie z zasadami:

  • poufności – przez zachowanie pełnej dyskrecji, przechowywanie dokumentacji zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych i dostępie do dokumentów jedynie upoważnionych osób,
  • bezpłatności – za usługi nie będą pobierane żadne opłaty,
  • rzetelności – informacje i porady udzielone będą zgodnie z obowiązującą wiedzą w tym zakresie, po przeanalizowaniu sprawy, w sposób możliwe wyczerpujący, zgodnie z obowiązującym prawem i przekazywane w sposób zrozumiały dla odbiorcy,
  • profesjonalizmu – usługi świadczone będą przez osoby kompetentne a w razie potrzeby konsultowane dodatkowo z innymi specjalistami,
  • dostępności – każda osoba uprawniona do uzyskania porady, otrzyma ją a w przypadku kiedy jej zakres wykraczał będzie poza zakres realizacji zadania, doradca wskaże w miarę możliwości osobę lub instytucję kompetentną w tej dziedzinie.
  • współpracy – punkt współpracuje z Gminą Wrocław, informując o jej działaniach i promując zadania realizowane przez nią lub za pośrednictwem jej jednostek organizacyjnych lub innych, działających na jej zlecenie.

10. Specjaliści udzielający informacji i porad w PION udzielają ich niezwłocznie. Jednakże w zależności od stopnia skomplikowania stanu faktycznego i obszerności udzielanej informacji lub porady specjalista może umówić się na kolejne spotkanie lub przygotować informację lub poradę w formie pisemnej w terminie ustalonym z osobą zainteresowaną, nie późniejszym niż 7 dni.

11. PION będzie gromadził i przetwarzał dane osobowe osób zgłaszających się do punktu, takie jak: imię i nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wydane w postępowaniu sądowym lub administracyjnym, numer telefonu kontaktowego, adres e-mail, wyłącznie w celu poprawnej realizacji zadań. Podanie danych jest dobrowolne, jednak odmowa ich podania skutkować będzie brakiem możliwości skorzystania z usług informacyjnych oraz poradnictwa.

12. W Punkcie rozpowszechniane są foldery i broszury informacyjne instytucji oraz organizacji pozarządowych zajmujących się działalnością na rzecz osób niepełnosprawnych.

13. Pracownicy PION nie odpowiadają za błędną interpretację udzielonych informacji ani za następstwa czynności podjętych na jej podstawie. Informacje podane przez pracowników PION nie mogą stanowić podstawy do formułowania roszczeń wobec Fundacji „Promyk Słońca” ani nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy Kodeks Cywilny.

14. Jakość świadczonych w punkcie usług jest monitorowana za pomocą anonimowych ankiet skierowanych do beneficjentów. Wypełnienie ankiety jest dobrowolne.

15. Beneficjent ma prawo do zgłoszenia skarg lub wniosków dotyczących funkcjonowania Punktu oraz jakości udzielanych porad wyłącznie w formie pisemnej do koordynatora projektu na adres: Fundacja Promyk Słońca, ul. Swobodna 8a, 50 – 088 Wrocław. Koordynator rozpatruje skargę lub wniosek w ciągu 14 dni następujących po dniu otrzymania. Informacja zwrotna o rozpatrzeniu wniosku lub skargi oraz o podjętych krokach jest wysyłana na adres nadawcy.

16. Niniejszy Regulamin PION obowiązuje od dnia 1 kwietnia 2023 r.