Wsparcie dla bezrobotnych lub poszukujących pracy

Osoba niepełnosprawna zarejestrowana jako bezrobotna lub poszukująca pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy może skorzystać z takich usług jak:

 • pośrednictwo pracy – polega na udzielaniu pomocy w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia osobom bezrobotnym i poszukującym pracy, doboru kandydatów do odpowiedniego stanowiska pracy
 • poradnictwo zawodowe – jest to udzielanie osobom bezrobotnym i poszukującym pracy pomocy w doborze odpowiedniego zawodu i miejsca zatrudnienia, udzielanie informacji o rynku pracy, zawodach, możliwościach uczestnictwa w szkoleniach, kształcenia zawodowego, udzielanie porad zawodowych z wykorzystaniem standaryzowanych metod ułatwiających wybór zawodu, zmianę kwalifikacji, podjęcie lub zmianę zatrudnienia
 • usługi EURES – polegają na udzielaniu bezrobotnym i poszukującym pracy pomocy w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia zgodnie z prawem swobodnego przepływu pracowników w Unii Europejskiej
 • szkolenia – organizowane są w celu podniesienia kwalifikacji zawodowych i innych kwalifikacji zwiększających szansę na podjęcie lub utrzymanie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej.

Powiatowy urząd pracy inicjuje i organizuje szkolenia osób bezrobotnych w formie grupowej oraz indywidualnej:

  • szkolenia grupowe skierowane są do określonej grupy osób bezrobotnych (w zależności od typu szkolenia i zawodu) i poprzedza je zorganizowana rekrutacja prowadzona przez powiatowy urząd pracy
  • szkolenia indywidualne to szkolenia wskazane przez osobę bezrobotną i realizowane na jej wniosek, pod warunkiem uzasadnienia celowości szkolenia. Koszt szkolenia w części finansowanej z Funduszu Pracy w danym roku nie może przekroczyć 300% przeciętnego wynagrodzenia za pracę. Koszty szkoleń nie mogą przekroczyć dziesięciokrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę w okresie kolejnych trzech lat.

Dodatkowo osoba niepełnosprawna bezrobotna, pod warunkiem dostępności danej formy wsparcia w profilu, do którego została zakwalifikowana, może skorzystać z takich form wsparcia, jak:

 • staż – to nabywanie przez osobę bezrobotną umiejętności praktycznych do wykonywania zadań w miejscu pracy bez nawiązania stosunku pracy z pracodawcą. Okres odbywania stażu wynosi od 3 – 6 miesięcy. Osoby do 30 roku życia mogą odbywać staż do 12 miesięcy
 • prace interwencyjne – to zatrudnienie osoby bezrobotnej przez pracodawcę zawsze na podstawie umowy o pracę, które nastąpiło w wyniku umowy zawartej między pracodawcą a powiatowym urzędem pracy. Ma ono na celu wsparcie osób bezrobotnych poprzez refundacje części kosztów poniesionych na ich wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne. Prace interwencyjne mogą być organizowane na dowolnym stanowisku pracy, zarówno w przypadku pracy fizycznej jak też umysłowej. Prace te mogą trwać do 6, 12, 18, 24 miesięcy lub do 4 lat. Pracodawca zobowiązany jest do utrzymania w zatrudnieniu skierowanego bezrobotnego po zakończeniu refundacji przez okres 3 miesięcy (w przypadku prac interwencyjnych trwających do 6 miesięcy) lub 6 miesięcy (w przypadku prac interwencyjnych trwających 12 miesięcy lub dłużej)
 • prace społecznie użyteczne – na prace te może zostać skierowana osoba bezrobotna, bez prawa do zasiłku, która jednocześnie korzysta ze świadczeń pomocy społecznej. Prace te mogą być wykonywane w wymiarze do 10 godzin tygodniowo. Za wykonaną pracę bezrobotny otrzymuje świadczenie w określonej wysokości.
 • finansowanie kosztów egzaminów, licencji – przyznawane jest przez powiatowy urząd pracy na wniosek bezrobotnego lub poszukującego pracy. Dofinansowaniem mogą być objęte koszty egzaminów umożliwiających uzyskanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, określonych uprawnień zawodowych lub tytułów zawodowych oraz koszty uzyskania licencji niezbędnych do wykonywania danego zawodu. Kwota dofinansowania nie może przekraczać przeciętnego wynagrodzenia za pracę
 • stypendium z tytułu podjęcia dalszej nauki – instrument rynku pracy mający na celu wsparcie osób bezrobotnych, które decydują się podjąć dalszą naukę w celu uzyskania kwalifikacji zawodowych
 • zwrot kosztów opieki nad dzieckiem – możliwość uzyskania po wcześniejszym udokumentowaniu części kosztów poniesionych w związku z opieką nad:
  • dzieckiem lub dziećmi do lat siedmiu,
  • osobą zależną, czyli taką, która ze względu na stan zdrowia lub wiek wymaga stałej opieki i jest połączona więzami rodzinnymi, powinowactwem lub zamieszkuje we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą bezrobotną.
 • bony dla bezrobotnych w wieku do 30 roku życia
  • bon szkoleniowy – stanowi gwarancję skierowania bezrobotnego na wskazane przez niego szkolenie oraz opłacenia kosztów, które zostaną poniesione w związku z jego podjęciem. W ramach bonu szkoleniowego sfinansowane mogą zostać koszty szkolenia w wysokości do 100% przeciętnego wynagrodzenia
  • bon na zasiedlenie – może zostać przyznany osobie bezrobotnej w związku z podjęciem przez nią zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej, poza miejscem dotychczasowego zamieszkania. Bon na zasiedlenie przyznawany jest w wysokości określonej w umowie, nie wyższej jednak niż 200 proc. przeciętnego wynagrodzenia
  • bon stażowy – umożliwia osobie bezrobotnej uzyskanie skierowania na staż w celu nabycia umiejętności praktycznych w miejscu pracy bez nawiązania stosunku pracy. Bon stażowy stanowi gwarancję skierowania do odbycia stażu u pracodawcy wskazanego przez bezrobotnego na okres 6 miesięcy, o ile pracodawca zobowiąże się do zatrudnienia bezrobotnego po zakończeniu stażu przez okres kolejnych 6 miesięcy
  • bon zatrudnieniowy – stanowi dla pracodawcy gwarancję refundacji części kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne przez okres 12 miesięcy, w wysokości 100 proc. kwoty zasiłku. Pracodawca zobowiązany jest do zatrudnienia bezrobotnego przez okres 18 miesięcy.
 • jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej – starosta może przyznać bezrobotnemu jednorazowo środki na podjęcie działalności gospodarczej w wysokości nie większej niż 6-krotność przeciętnego wynagrodzenia. Dofinansowanie może być przyznane na zakup towarów i usług w szczególności na: zakup środków trwałych, urządzeń, maszyn, materiałów, towarów, usług i materiałów reklamowych, pozyskanie lokalu, pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa dotyczących tej działalności. Środki finansowe mogą być przeznaczone tylko na zakup nowych towarów.