Uprawnienia pracownicze

Stopień niepełnosprawnościCzas pracyDodatkowy urlopZwolnienie z pracy
Znaczny7h (na dobę) oraz 35h tygodniowoDodatkowe 10 dni roboczych urlopu wypoczynkowegoPrzysługuje prawo do zwolnienia z pracy
Umiarkowany7h (na dobę) oraz 35h tygodniowoDodatkowe 10 dni roboczych urlopu wypoczynkowegoPrzysługuje prawo do zwolnienia pracy
Lekki8h (na dobę) oraz 40 tygodniowo       _______       _______

Czas pracy

Osoba z niepełnosprawnością nie może wykonywać pracy w porze nocnej i w godzinach nadliczbowych. Wyjątek stanowi sytuacja zatrudnienia pracownika z niepełnosprawnością przy pilnowaniu oraz gdy na wniosek pracownika, lekarz przeprowadzający badania profilaktyczne pracowników (lub lekarz sprawujący opiekę nad tą osobą) wyrazi zgodę na wykonywanie pracy w porze nocnej lub w godzinach nadliczbowych.

Osoby z niepełnosprawnością mogą dodatkowo skorzystać z 15-minutowej płatnej przerwy, która może być wykorzystana na gimnastykę lub wypoczynek

Dodatkowy urlop

Dodatkowy urlop wypoczynkowy przysługuje po przepracowaniu jednego roku po dniu zakwalifikowania pracownika do umiarkowanego lub znacznego stopnia niepełnosprawności czyli uzyskania orzeczenia o niepełnosprawności.

Dodatkowy urlop wypoczynkowy nie przysługuje w sytuacji, w której pracownik z niepełnosprawnością jest już uprawniony do urlopu wypoczynkowego w wymiarze przekraczającym 26 dni kalendarzowych lub uzyskał prawo do dodatkowego urlopu na podstawie odrębnych przepisów.

Zwolnienie z pracy

Osoba posiadająca orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności ma prawo do zwolnienia od pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia w dwóch przypadkach:

  • W celu uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym. Zwolnienie od pracy w celu udziału w turnusie rehabilitacyjnym jest udzielane na podstawie wniosku (o skierowanie na turnus rehabilitacyjny) lekarza sprawującego opiekę nad osobą z niepełnosprawnością. Niepełnosprawny pracownik powinien wybrać taki termin turnusu, który umożliwi zapewnienie normalnego toku pracy w zakładzie. Wymiar takiego zwolnienia to 21 dni roboczych, udzielanych nie częściej niż raz w roku, przy czym łączny wymiar dodatkowego urlopu wypoczynkowego i zwolnienia od pracy w celu uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym nie może przekraczać 21 dni roboczych w roku kalendarzowym.
  • Zwolnienie od pracy w celu wykonania badań specjalistycznych, zabiegów leczniczych lub usprawniających, a także w celu uzyskania zaopatrzenia ortopedycznego lub jego naprawy, pod warunkiem, że wykonanie tych czynności nie jest możliwe poza godzinami pracy. Przy skorzystaniu przez pracownika z takiego uprawnienia pracodawca może żądać udokumentowania zdarzenia. Wymiar zwolnienia jest zależny od czasu trwania badania, zabiegu, załatwienia sprawy.

Źródło:

  1. https://kadry.infor.pl/zatrudnienie/zatrudnianie-niepelnosprawnych/717520,Uprawnienia-niepelnosprawnego-pracownika.html
  2. Lazarowicz, Niepełnosprawny pracownik a dodatkowe uprawnienia, w: https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-dodatkowe-uprawnienia-niepelnosprawnego-pracownika
  3. https://www.infor.pl/akt-prawny/226854,ustawa-o-rehabilitacji-zawodowej-i-spolecznej-oraz-zatrudnianiu-osob-niepelnosprawnych.html