Pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym

Jednym z programów prowadzonych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych jest program „Aktywny samorząd”, moduł II. Jego głównym celem jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo osób niepełnosprawnych w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji. Polega na dofinansowaniu lub refundacji kosztów uzyskania wykształcenia na poziomie wyższym.

Warunki uczestnictwa w programie:

  1. znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
  2. nauka w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium lub przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.

Warunki wykluczające uczestnictwo w programie:

  1. wymagalne zobowiązania wobec PFRON lub wobec realizatora programu (jednostki samorządu terytorialnego),
  2. przerwa w nauce.

W ramach programu można uzyskać dofinansowanie lub refundację kosztów uzyskania wykształcenia na poziomie wyższym:

  1. opłata za naukę (czesne),
  2. dodatek na pokrycie kosztów kształcenia (nie podlega rozliczeniu),
  3. dodatek na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego – w przypadku osób, które mają wszczęty przewód doktorski, a nie są uczestnikami studiów doktoranckich.

Refundacja kosztów poniesionych przed dniem zawarcia umowy dofinansowania może dotyczyć kosztów opłaty za naukę (czesnego) dotyczących bieżącego roku szkolnego lub akademickiego, niezależnie od daty ich poniesienia.

źródło: www.pfron.org.pl