Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności

Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności

wydawane jest dla celów pozarentowych.

Oznacza to, że na podstawie decyzji stwierdzającej stopień niepełnosprawności, nie można uzyskać renty (w tym celu potrzebne jest orzeczenie lekarza orzecznika ZUS o niezdolności do pracy). Po co zatem orzeczenie o stopniu niepełnosprawności? W celu uzyskania:

  • zatrudnienia w warunkach odpowiednich do rodzaju i stopnia niepełnosprawności;
  • możliwości uczestniczenia w szkoleniach;
  • możliwości uczestniczenia w warsztatach terapii zajęciowej;
  • zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze;
  • uzyskania środowiskowego wsparcia w samodzielnej egzystencji;
  • uzyskania świadczeń z pomocy społecznej;
  • uzyskania karty parkingowej;
  • uzyskania ulg i uprawnień.
Komu przysługuje i jakie są stopnie niepełnosprawności?

Orzeczenie jest wydawane dla soby, która ukończyła 16 rok życia i została zakwalifikowana przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności:

znaczny

Do znacznego stopnia niepełnosprawności zalicza się osobę z naruszoną sprawnością organizmu, niezdolną do pracy albo zdolną do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej i wymagającą, w celu pełnienia ról społecznych, stałej lub długotrwałej opieki i pomocy innych osób w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji (czyli o naruszeniu sprawności organizmu w stopniu uniemożliwiającym zaspokajanie bez pomocy innych osób podstawowych potrzeb życiowych, za które uważa się przede wszystkim samoobsługę, poruszanie się i komunikację).

umiarkowany

Do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności zalicza się osobę z naruszoną sprawnością organizmu, niezdolną do pracy albo zdolną do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej lub wymagającą czasowej albo częściowej pomocy innych osób w celu pełnienia ról społecznych.

lekki

Do lekkiego stopnia niepełnosprawności zalicza się osobę o naruszonej sprawności organizmu, powodującej w sposób istotny obniżenie zdolności do wykonywania pracy, w porównaniu do zdolności, jaką wykazuje osoba o podobnych kwalifikacjach zawodowych z pełną sprawnością psychiczną i fizyczną, lub mająca ograniczenia w pełnieniu ról społecznych dające się kompensować przy pomocy wyposażenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze lub środki techniczne.

*osobie poniżej 16 roku życia wydawane jest orzeczenie o niepełnosprawności, bez określania stopnia.

Kto i w jakim terminie wydaje orzeczenie?

Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności dla osób zamieszkałych na terenie Gminy Wrocław wydaje Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnoprawności

Plac Solidarności 1/3/5, III piętro, 53-661 Wrocław, e-mail: zon@mops.wroclaw.pl

Zainteresowani przyjmowani są od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00 w pokoju nr 316. Informacja telefoniczna: 071 78 22 360, 071 78 22 362, 071 78 22 363

w terminie jednego miesiąca od wpływu wniosku, a w sprawach skomplikowanych – do dwóch miesięcy. Osoba ubiegająca się o wydanie orzeczenia jest wzywana na posiedzenie zespołu z około dwutygodniowym wyprzedzeniem. Obecność na posiedzeniu jest obowiązkowa – w przypadku braku stawiennictwa sprawa pozostanie bez rozpoznania. Z ważnych przyczyn (np. nagłego zachorowania czy pogorszenia stanu zdrowia) istnieje także możliwość zmiany terminu. Jeżeli stan zdrowia wnioskodawcy nie pozwala na osobiste stawiennictwo i fakt ten zostanie potwierdzony w zaświadczeniu lekarskim, to badanie zostanie przeprowadzone w miejscu pobytu tej osoby.

Co zrobić, żeby otrzymać orzeczenie?

Aby otrzymać orzeczenie należy złożyć wniosek o wydanie orzeczenia na urzędowym formularzu (dostępny w siedzibie Zespołu oraz na jego stronie internetowej), zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia wydane dla potrzeb zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności nie dłużej niż 30 dni przed złożeniem wniosku oraz oryginalną lub poświadczoną za zgodność dokumentację medyczną.

Orzeczenie wysyłane jest na adres wnioskodawcy w terminie 14 dni od posiedzenia zespołu.

Co zrobić, gdy nie zgadzasz się z orzeczeniem?

Od orzeczenia  Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności można wnieść odwołanie do Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności:

Pl. Powstańców Warszawy 1, 50-951 Wrocław, tel. 71 340 69 56

 Odwołanie składa się w terminie 14 dni od daty doręczenia orzeczenia, za pośrednictwem powiatowego zespołu, który wydał zaskarżane orzeczenie. Jeżeli zespół powiatowy uzna, że odwołanie w całości zasługuje na uwzględnienie, to może zmienić wydane wcześniej orzeczenie, lub w terminie 7 dni przesłać odwołanie do wojewódzkiego zespołu.

Co zrobić, gdy zespół wojewódzki nie uwzględnił odwołania?

Od orzeczenia wojewódzkiego zespołu przysługuje odwołanie do Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w terminie 30 dni od dnia doręczenia orzeczenia, za pośrednictwem wojewódzkiego zespołu, który orzeczenie wydał. Jeżeli wojewódzki zespół uzna, że odwołanie zasługuje w całości na uwzględnienie, wydaje orzeczenie, w którym uchyla lub zmienia zaskarżone orzeczenie.