Odpowiadamy na pytania w „Punkcie”

1. Termin przedawnienia roszczeń z tytułu kredytu bankowego – 3 lata od wypowiedzenia umowy, a jeśli wszczęto postępowanie egzekucyjnego to termin ten liczy się od umorzenia ostatniego postępowania egzekucyjnego. Uwaga!. Zgodnie z wyrokiem SN (II CSK 196/14) przerwanie biegu przedawnienia nie obejmuje nabywcy wierzytelności – czyli że jak bank sprzeda wierzytelność, to nabywca musi się „zmieścić” w terminie 3 lat od wypowiedzenia umowy.
2. Kiedy przysługują odsetki od ZUS-u – przysługują jeśli w postępowaniu przed ZUS-em wszystkie okoliczności istotne dla sprawy były wyjaśnione, a odmowa świadczenia wynikała z naruszenia prawa lub błędnej jego wykładni (czyli, ze jak sprawa trafia do sądu i dopiero tam biegli ustalają np. kwestię niezdolności do pracy, datę jej powstania itd. to wówczas odsetki nie przysługują).