Dofinansowanie działalności gospodarczej

Osoba niepełnosprawna zarejestrowana jako bezrobotna lub poszukująca pracy może uzyskać pomoc z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej, sięgającą do 15-krotności przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce. Wniosek należy złożyć do starosty właściwego ze względu na miejsce zarejestrowania osoby niepełnosprawnej jako bezrobotnej albo poszukującej pracy. W trakcie oceny wniosku starosta bierze pod uwagę:

  • przewidywane efekty ekonomiczne przedsięwzięcia, na które mają być przeznaczone środki;
  • popyt i podaż lokalnego rynku na planowaną działalność;
  • kalkulację wydatków na uruchomienie działalności w ramach wnioskowanych środków;
  • uprawnienia i kwalifikacje wnioskodawcy;
  • wysokość środków własnych wnioskodawcy;
  • wysokość posiadanych środków PFRON przeznaczonych na ten cel w danym roku.

Starosta pisemnie informuje wnioskodawcę o sposobie rozpatrzenia wniosku w terminie 30 dni od dnia otrzymania kompletnego wniosku (jednak nie wcześniej niż w dniu podjęcia przez radę powiatu uchwały o podziale środków PFRON przekazanych powiatowi na cele związane z rehabilitacją niepełnosprawnych). Starosta przekazuje środki na rachunek bankowy wskazany we wniosku w ciągu 14 dni od dnia zawarcia umowy. Przedtem osoba niepełnosprawna musi jednak przedstawić zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Niepełnosprawny korzystający z pomocy jest zobowiązany do przechowywania przez dziesięć lat dokumentacji pozwalającej na sprawdzenie zgodności przyznanej pomocy z przepisami.

Refundacja składek

Osobie niepełnosprawnej, wykonującej działalność gospodarczą, w zależności od stopnia niepełnosprawności Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych refunduje część kwoty obowiązkowych składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe pod warunkiem terminowego opłacenia składek w całości:

  • 100% kwoty obowiązkowych składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – w przypadku osób zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności;
  • 60 % kwoty obowiązkowych składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – w przypadku osób zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności;
  • 30% kwoty obowiązkowych składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – w przypadku osób zaliczonych do lekkiego stopnia niepełnosprawności.

Wniosek o refundację składa się za każdy miesiąc oddzielnie. Jeżeli natomiast wnioskodawca posiada zaległości w zobowiązaniach wobec Funduszu przekraczające ogółem kwotę 100 zł, Prezes Zarządu Funduszu wydaje decyzję o wstrzymaniu refundacji składek na ubezpieczenia społeczne do czasu uregulowania zaległości przez wnioskodawcę. Szczegółowa informacja dotycząca rejestracji, terminu, rodzaju oraz formy składania dokumentów w sprawie refundacji składek znajduje się na stronie internetowej Funduszu.

Fundusze Europejskie

Na Dolnym Śląsku o dofinansowanie/wsparcie do nowootwieranych działalności gospodarczych można ubiegać się także w ramach komponentu regionalnego PO KL. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy.

We Wrocławiu szczegółowych informacji na temat Funduszy Europejskich udziela Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich we Wrocławiu z siedzibą przy Wybrzeżu J. Słowackiego 12-14. Na stronie internetowej Punktu można skorzystać z formularza kontaktowego zawierającego pytania pomocnicze.

źródło: www.pfron.org.pl, www.funduszeeuropejskie.gov.pl