Archiwa kategorii: Aktualności

Prawa pracownicze osób z niepełnosprawnościami

Stopień niepełnosprawności Czas pracy Dodatkowy urlop Zwolnienie z pracy
Znaczny 7h (na dobę) oraz 35h tygodniowo Dodatkowe 10 dni roboczych urlopu wypoczynkowego Przysługuje prawo do zwolnienia z pracy
Umiarkowany 7h (na dobę) oraz 35h tygodniowo Dodatkowe 10 dni roboczych urlopu wypoczynkowego Przysługuje prawo do zwolnienia pracy
Lekki 8h (na dobę) oraz 40 tygodniowo        _______        _______

Czas pracy

Osoba z niepełnosprawnością nie może wykonywać pracy w porze nocnej i w godzinach nadliczbowych. Wyjątek stanowi sytuacja zatrudnienia pracownika z niepełnosprawnością przy pilnowaniu oraz gdy na wniosek pracownika, lekarz przeprowadzający badania profilaktyczne pracowników (lub lekarz sprawujący opiekę nad tą osobą) wyrazi zgodę na wykonywanie pracy w porze nocnej lub w godzinach nadliczbowych.

Osoby z niepełnosprawnością mogą dodatkowo skorzystać z 15-minutowej płatnej przerwy, która może być wykorzystana na gimnastykę lub wypoczynek

Dodatkowy urlop

Dodatkowy urlop wypoczynkowy przysługuje po przepracowaniu jednego roku po dniu zakwalifikowania pracownika do umiarkowanego lub znacznego stopnia niepełnosprawności czyli uzyskania orzeczenia o niepełnosprawności.

Dodatkowy urlop wypoczynkowy nie przysługuje w sytuacji, w której pracownik z niepełnosprawnością jest już uprawniony do urlopu wypoczynkowego w wymiarze przekraczającym 26 dni kalendarzowych lub uzyskał prawo do dodatkowego urlopu na podstawie odrębnych przepisów.

Zwolnienie z pracy

Osoba posiadająca orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności ma prawo do zwolnienia od pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia w dwóch przypadkach:

  • W celu uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym. Zwolnienie od pracy w celu udziału w turnusie rehabilitacyjnym jest udzielane na podstawie wniosku (o skierowanie na turnus rehabilitacyjny) lekarza sprawującego opiekę nad osobą z niepełnosprawnością. Niepełnosprawny pracownik powinien wybrać taki termin turnusu, który umożliwi zapewnienie normalnego toku pracy w zakładzie. Wymiar takiego zwolnienia to 21 dni roboczych, udzielanych nie częściej niż raz w roku, przy czym łączny wymiar dodatkowego urlopu wypoczynkowego i zwolnienia od pracy w celu uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym nie może przekraczać 21 dni roboczych w roku kalendarzowym.
  • Zwolnienie od pracy w celu wykonania badań specjalistycznych, zabiegów leczniczych lub usprawniających, a także w celu uzyskania zaopatrzenia ortopedycznego lub jego naprawy, pod warunkiem, że wykonanie tych czynności nie jest możliwe poza godzinami pracy. Przy skorzystaniu przez pracownika z takiego uprawnienia pracodawca może żądać udokumentowania zdarzenia. Wymiar zwolnienia jest zależny od czasu trwania badania, zabiegu, załatwienia sprawy.

Źródło:

  1. https://kadry.infor.pl/zatrudnienie/zatrudnianie-niepelnosprawnych/717520,Uprawnienia-niepelnosprawnego-pracownika.html
  2. Lazarowicz, Niepełnosprawny pracownik a dodatkowe uprawnienia, w: https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-dodatkowe-uprawnienia-niepelnosprawnego-pracownika
  3. https://www.infor.pl/akt-prawny/226854,ustawa-o-rehabilitacji-zawodowej-i-spolecznej-oraz-zatrudnianiu-osob-niepelnosprawnych.html

Pytania w „Punkcie”

Możliwość uregulowania statusu prawnego mieszkania komunalnego zajmowanego bez tytułu prawnego.

Wielokrotnie zdarzają się sytuacje, że w mieszkaniach komunalnych zamieszkują osoby, które np. z powodu nie uiszczania opłat czynszowych utraciły tytuł prawny do lokalu (Gmina wypowiedziała im umowę najmu) względnie takiego tytułu nigdy nie miały (np. wnuczek zamieszkujący w mieszkaniu po babci). W związku z tym, osoby takie powinny zwrócić uwagę na możliwość którą daje im § 16 uchwały nr XXXVII/2420/05 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Wrocław (tekst jednolity uchwały dostępny jest na stronie www.bip.um.wroc.pl).

Z przepisu tego Wynika, że osoby takie mogą starać się o zawarcie umowy najmu o ile spełniają następujące warunki :

  1. nie posiadają zaległości w opłatach mieszkaniowych;
  2. nie posiadają prawa do innego lokalu mieszkalnego;
  3. są zameldowane i zamieszkują w danym mieszkaniu przynajmniej przez 5 pełnych lat;
  4. spełniają kryterium dochodowe do zawarcia umowy najmu na czas nieoznaczony.

W przypadku, gdy zajmowany lokal posiada zbyt dużą powierzchnię użytkową w przeliczeniu na członka gospodarstwa domowego, Gmina zaproponuje zawarcie umowy najmu lokalu o mniejszej powierzchni.

Należy jednak podkreślić, iż przepis § 16 stanowi, że Gmina może zawierać umowy najmu, co sugerowałoby prawo Gminy do odmowy zawarcia umowy nawet w przypadku, gdy zainteresowany spełnia wszystkie powyższe warunki. W takich sytuacjach uważam, że sprawę powinien rozstrzygnąć sąd, gdyż w mojej ocenie Gmina nie ma pełnej swobody w gospodarowaniu mieniem komunalnym (w tym znaczeniu, że zasady gospodarowania wyznaczają przepisy lokalne).

Obowiązek alimentacyjny a status osoby bezrobotnej.

W czasie ostatnich porad spotkałem się z pytaniem czy w przypadku osoby niepełnosprawnej status osoby bezrobotnej może mieć wpływ na zakres obowiązku alimentacyjnego. Na powyższe pytanie trudno odpowiedzieć w sposób jednoznaczny. Jest tak dlatego, że zgodnie z art. 135 § 1 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego zakres świadczeń alimentacyjnych zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego.

Oba powyższe czynniki są równoważne, dlatego też sąd, który będzie oceniał możliwości zarobkowe zobowiązanego, będzie musiał ocenić z jakich przyczyn dana osoba jest bezrobotna. Jeśli okaże się, że stan bezrobocia wynika z przyczyn obiektywnie niezależnych od zobowiązanego (np. podjęcie pracy uniemożliwia stan zdrowia, lub nie ma ofert dostosowanych do możliwości psycho-fizycznych danej osoby) wówczas taki stan rzeczy z pewnością powinien mieć wpływ na ustalenie odpowiednio niższych alimentów. Natomiast, jeśli okaże się, że urzędzie pracy, w którym dana osoba jest zarejestrowana, są oferty pracy dla osób z danym stopniem niepełnosprawności, wówczas sąd oceni możliwości zobowiązanego w odniesieniu do jego potencjalnych możliwości zarobkowych (a nie faktycznych dochodów) co oznacza, że status osoby bezrobotnej nie będzie miał wpływu na ustaloną wysokość świadczenia.

Możliwość ustosunkowania się do opinii biegłego na sądowym etapie postępowania w sprawie z odwołania od orzeczenie o niepełnosprawności.

W sytuacji, gdy zdecydujemy się odwołać do sądu od niekorzystnego orzeczenia w sprawie niepełnosprawności, nasz stan zdrowia będzie weryfikowany przez biegłego sądowego, którego wyznaczy sąd prowadzący naszą sprawę. W praktyce wygląda to tak, że sąd wezwie nas na badania podając datę, godzinę oraz adres, pod którym należy się stawić. W jakiś czas po badaniu otrzymamy z sądu odpis opinii. Pamiętajmy, że każdorazowo mamy czas 7 lub 14 dni (w zależności od pouczenia w piśmie przesyłającym opinię), w którym możemy złożyć zarzuty do opinii. Jeśli zatem opinia będzie dla nas niekorzystna, możemy wówczas zakwestionować wnioski biegłego, podając argumenty przemawiające na naszą korzyść. Jeśli będą to argumenty rzeczowe (np. powołamy okoliczności wynikające z historii choroby, względnie przytoczymy opinie innych lekarzy) sąd powinien zobowiązać biegłego do przedstawienia opinii uzupełniającej. Do takiej opinii również możemy złożyć zastrzeżenia. Jeśli przekonamy sąd do naszego stanowiska, wówczas w sprawie może zostać powołany inny biegły sądowy.

 

Odpowiadamy na pytania w „Punkcie”

1. Termin przedawnienia roszczeń z tytułu kredytu bankowego – 3 lata od wypowiedzenia umowy, a jeśli wszczęto postępowanie egzekucyjnego to termin ten liczy się od umorzenia ostatniego postępowania egzekucyjnego. Uwaga!. Zgodnie z wyrokiem SN (II CSK 196/14) przerwanie biegu przedawnienia nie obejmuje nabywcy wierzytelności – czyli że jak bank sprzeda wierzytelność, to nabywca musi się „zmieścić” w terminie 3 lat od wypowiedzenia umowy.
2. Kiedy przysługują odsetki od ZUS-u – przysługują jeśli w postępowaniu przed ZUS-em wszystkie okoliczności istotne dla sprawy były wyjaśnione, a odmowa świadczenia wynikała z naruszenia prawa lub błędnej jego wykładni (czyli, ze jak sprawa trafia do sądu i dopiero tam biegli ustalają np. kwestię niezdolności do pracy, datę jej powstania itd. to wówczas odsetki nie przysługują).