Automatyczne wydłużenie ważności orzeczeń z powodu ogłoszenia epidemii koronawirusa

INFORMACJA W SPRAWIE AUTOMATYCZNEGO PRZEDŁUŻENIA WAŻNOŚCI ORZECZEŃ O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI, ORZECZEŃ O STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI, KART PARKINGOWYCH ORAZ DECYZJI PRZYZNAJĄCYCH ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ

Zgodnie z art. 15 h ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw :

orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, wydane na czas określony na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, którego ważność:

  1. upłynęła w okresie od dnia 09.12.2019r. do dnia 08.03.2020 zachowuje ważność do upływu 60 dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, pod warunkiem złożenia w tym terminie kolejnego wniosku o wydanie orzeczenia, nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności;

  2. upływa w terminie od dnia 08.03.2020r. zachowuje ważność do upływu 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

Czyli orzeczenia, których ważność skończyła się po dniu 09.12.2019r. są w dalszym ciągu ważne, o ile został złożony wniosek o wydanie nowego orzeczenia.

Natomiast orzeczenia, których ważność kończy się po dniu 08.03.2020 pozostają ważne do 60 dni po zakończeniu stanu epidemii.

Karty parkingowe – zachowują ważność do 60 dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, nie dłużej jednak niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

Świadczenia z pomocy społecznej –

Jeżeli decyzja przyznająca świadczenie z pomocy społecznej została wydana w związku z niepełnosprawnością potwierdzoną orzeczeniem i okres, na który została przyznana pomoc, jest uzależniony terminem ważności orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, okres wskazany w decyzji ulega przedłużeniu na okres, na jaki zachowuje ważność orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, zgodnie informacją powyżej.

Więcej informacji – tel. 695 695 634