Automatyczne wydłużenie ważności orzeczeń z powodu ogłoszenia epidemii koronawirusa

Zgodnie z art. 15 h ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw :

Orzeczenie o niepełnosprawności albo o stopniu niepełnosprawności

wydane na czas określony na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, którego ważność:

  1. upłynęła w okresie od dnia 09.12.2019r. do dnia 08.03.2020 zachowuje ważność do upływu 60 dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, pod warunkiem złożenia w tym terminie kolejnego wniosku o wydanie orzeczenia, nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności;

  2. upływa w terminie od dnia 08.03.2020r. zachowuje ważność do upływu 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

Czyli orzeczenia, których ważność skończyła się po dniu 09.12.2019r. są w dalszym ciągu ważne, o ile został złożony wniosek o wydanie nowego orzeczenia.

Natomiast orzeczenia, których ważność kończy się po dniu 08.03.2020 pozostają ważne do 60 dni po zakończeniu stanu epidemii.

Karty parkingowe

Zachowują ważność do 60 dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, nie dłużej jednak niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

Świadczenia z pomocy społecznej

Jeżeli decyzja przyznająca świadczenie z pomocy społecznej została wydana w związku z niepełnosprawnością potwierdzoną orzeczeniem i okres, na który została przyznana pomoc, jest uzależniony terminem ważności orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, okres wskazany w decyzji ulega przedłużeniu na okres, na jaki zachowuje ważność orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, zgodnie informacją powyżej.

Więcej informacji – tel. 695 695 634