Wszystkie wpisy, których autorem jest Dorota

Pytania w „Punkcie”

Możliwość uregulowania statusu prawnego mieszkania komunalnego zajmowanego bez tytułu prawnego.

Wielokrotnie zdarzają się sytuacje, że w mieszkaniach komunalnych zamieszkują osoby, które np. z powodu nie uiszczania opłat czynszowych utraciły tytuł prawny do lokalu (Gmina wypowiedziała im umowę najmu) względnie takiego tytułu nigdy nie miały (np. wnuczek zamieszkujący w mieszkaniu po babci). W związku z tym, osoby takie powinny zwrócić uwagę na możliwość którą daje im § 16 uchwały nr XXXVII/2420/05 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Wrocław (tekst jednolity uchwały dostępny jest na stronie www.bip.um.wroc.pl).

Z przepisu tego Wynika, że osoby takie mogą starać się o zawarcie umowy najmu o ile spełniają następujące warunki :

 1. nie posiadają zaległości w opłatach mieszkaniowych;
 2. nie posiadają prawa do innego lokalu mieszkalnego;
 3. są zameldowane i zamieszkują w danym mieszkaniu przynajmniej przez 5 pełnych lat;
 4. spełniają kryterium dochodowe do zawarcia umowy najmu na czas nieoznaczony.

W przypadku, gdy zajmowany lokal posiada zbyt dużą powierzchnię użytkową w przeliczeniu na członka gospodarstwa domowego, Gmina zaproponuje zawarcie umowy najmu lokalu o mniejszej powierzchni.

Należy jednak podkreślić, iż przepis § 16 stanowi, że Gmina może zawierać umowy najmu, co sugerowałoby prawo Gminy do odmowy zawarcia umowy nawet w przypadku, gdy zainteresowany spełnia wszystkie powyższe warunki. W takich sytuacjach uważam, że sprawę powinien rozstrzygnąć sąd, gdyż w mojej ocenie Gmina nie ma pełnej swobody w gospodarowaniu mieniem komunalnym (w tym znaczeniu, że zasady gospodarowania wyznaczają przepisy lokalne).

Obowiązek alimentacyjny a status osoby bezrobotnej.

W czasie ostatnich porad spotkałem się z pytaniem czy w przypadku osoby niepełnosprawnej status osoby bezrobotnej może mieć wpływ na zakres obowiązku alimentacyjnego. Na powyższe pytanie trudno odpowiedzieć w sposób jednoznaczny. Jest tak dlatego, że zgodnie z art. 135 § 1 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego zakres świadczeń alimentacyjnych zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego.

Oba powyższe czynniki są równoważne, dlatego też sąd, który będzie oceniał możliwości zarobkowe zobowiązanego, będzie musiał ocenić z jakich przyczyn dana osoba jest bezrobotna. Jeśli okaże się, że stan bezrobocia wynika z przyczyn obiektywnie niezależnych od zobowiązanego (np. podjęcie pracy uniemożliwia stan zdrowia, lub nie ma ofert dostosowanych do możliwości psycho-fizycznych danej osoby) wówczas taki stan rzeczy z pewnością powinien mieć wpływ na ustalenie odpowiednio niższych alimentów. Natomiast, jeśli okaże się, że urzędzie pracy, w którym dana osoba jest zarejestrowana, są oferty pracy dla osób z danym stopniem niepełnosprawności, wówczas sąd oceni możliwości zobowiązanego w odniesieniu do jego potencjalnych możliwości zarobkowych (a nie faktycznych dochodów) co oznacza, że status osoby bezrobotnej nie będzie miał wpływu na ustaloną wysokość świadczenia.

Możliwość ustosunkowania się do opinii biegłego na sądowym etapie postępowania w sprawie z odwołania od orzeczenie o niepełnosprawności.

W sytuacji, gdy zdecydujemy się odwołać do sądu od niekorzystnego orzeczenia w sprawie niepełnosprawności, nasz stan zdrowia będzie weryfikowany przez biegłego sądowego, którego wyznaczy sąd prowadzący naszą sprawę. W praktyce wygląda to tak, że sąd wezwie nas na badania podając datę, godzinę oraz adres, pod którym należy się stawić. W jakiś czas po badaniu otrzymamy z sądu odpis opinii. Pamiętajmy, że każdorazowo mamy czas 7 lub 14 dni (w zależności od pouczenia w piśmie przesyłającym opinię), w którym możemy złożyć zarzuty do opinii. Jeśli zatem opinia będzie dla nas niekorzystna, możemy wówczas zakwestionować wnioski biegłego, podając argumenty przemawiające na naszą korzyść. Jeśli będą to argumenty rzeczowe (np. powołamy okoliczności wynikające z historii choroby, względnie przytoczymy opinie innych lekarzy) sąd powinien zobowiązać biegłego do przedstawienia opinii uzupełniającej. Do takiej opinii również możemy złożyć zastrzeżenia. Jeśli przekonamy sąd do naszego stanowiska, wówczas w sprawie może zostać powołany inny biegły sądowy.

 

Odpowiadamy na pytania w „Punkcie”

1. Termin przedawnienia roszczeń z tytułu kredytu bankowego – 3 lata od wypowiedzenia umowy, a jeśli wszczęto postępowanie egzekucyjnego to termin ten liczy się od umorzenia ostatniego postępowania egzekucyjnego. Uwaga!. Zgodnie z wyrokiem SN (II CSK 196/14) przerwanie biegu przedawnienia nie obejmuje nabywcy wierzytelności – czyli że jak bank sprzeda wierzytelność, to nabywca musi się „zmieścić” w terminie 3 lat od wypowiedzenia umowy.
2. Kiedy przysługują odsetki od ZUS-u – przysługują jeśli w postępowaniu przed ZUS-em wszystkie okoliczności istotne dla sprawy były wyjaśnione, a odmowa świadczenia wynikała z naruszenia prawa lub błędnej jego wykładni (czyli, ze jak sprawa trafia do sądu i dopiero tam biegli ustalają np. kwestię niezdolności do pracy, datę jej powstania itd. to wówczas odsetki nie przysługują).

Najczęściej pojawiające się pytania we Wrocławskim Punkcie Informacji dla Osób Niepełnosprawnych

Każdego miesiąca odwiedza nas prawie czterdziestu beneficjentów, z czego połowa korzysta z naszych porad po raz pierwszy. Niektórzy nasi specjaliści mają kalendarz zapełniony na miesiąc do przodu!

Stąd udało nam się wyszczególnić grupę tematów, które pojawiają się najczęściej, a dotyczą one:
1. odwołania od decyzji o przyznaniu stopnia niepełnosprawności,
2. odrzucenia wniosku o przyznanie renty,
3. procedur związanych z przyznaniem stopnia niepełnosprawności (przysługujące prawa),
4. kształcenia dziecka z niepełnosprawnością (m.in. zmiana szkoły),
5. zakupu sprzętu rehabilitacyjnego.

Pytań jest znacznie więcej – w zależności od wizyty u konkretnego doradcy (przyp. w punkcie dyżur pełni doradca ds. edukacji, psycholog, prawnik, architekt oraz specjalista ds. społecznych), dlatego postanowiliśmy Państwu przybliżyć sprawy niektórych z nich. Wkrótce pojawi się artykuł na temat prawa do zamieszkiwania w osobnym pokoju przez dziecko oczekujące na przeszczep szpiku kostnego oraz zmian w systemie edukacji.

Pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym

Jednym z programów prowadzonych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych jest program „Aktywny samorząd”, moduł II. Jego głównym celem jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo osób niepełnosprawnych w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji. Polega na dofinansowaniu lub refundacji kosztów uzyskania wykształcenia na poziomie wyższym.

Warunki uczestnictwa w programie:

 1. znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
 2. nauka w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium lub przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.

Warunki wykluczające uczestnictwo w programie:

 1. wymagalne zobowiązania wobec PFRON lub wobec realizatora programu (jednostki samorządu terytorialnego),
 2. przerwa w nauce.

W ramach programu można uzyskać dofinansowanie lub refundację kosztów uzyskania wykształcenia na poziomie wyższym:

 1. opłata za naukę (czesne),
 2. dodatek na pokrycie kosztów kształcenia (nie podlega rozliczeniu),
 3. dodatek na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego – w przypadku osób, które mają wszczęty przewód doktorski, a nie są uczestnikami studiów doktoranckich.

Refundacja kosztów poniesionych przed dniem zawarcia umowy dofinansowania może dotyczyć kosztów opłaty za naukę (czesnego) dotyczących bieżącego roku szkolnego lub akademickiego, niezależnie od daty ich poniesienia.

źródło: www.pfron.org.pl