„Kasa na start”- prowadzenie działalności gospodarczej

Fundacja Eudajmonia ogłasza kolejny nabór wniosków na prowadzenie działalności gospodarczej!

Termin składania dokumentów rekrutacyjnych: od 13.05.2022 do dnia 27.05.2022r.

Rekrutacja Etap I:  złożenie przez Kandydata formularza rekrutacyjnego

Rekrutacja Etap II: rozmowa z Doradcą zawodowym

Zasady naboru określa „Regulamin rekrutacji i przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości projektu Kasa na start  wraz z załącznikami.

Więcej informacji na stronie Fundacji Eudajmonia.

Osoby zainteresowane udziałem zapraszamy również do kontaktu:

Biuro Fundacji Eudajmonia ul. Borówkowa 5A, 59-100 Polkowice tel: 076 – 753 91 39

Kierownik projektu: Marta Sokołowska, m.sokolowska@eudajmonia.pl  tel. 609 742 183

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Dolnośląskiego współfinansowany ze środków Unii Europejskiej  w ramach Europejskiego  Funduszu Społecznego.

Celem projektu jest tworzenie nowych i  trwałych  miejsc pracy poprzez zatrudnienie min. 90% z 28 osób  26 osób z niepełnosprawnością od 30 roku życia, pozostających bez zatrudnienia – biernych zawodowo, bezrobotnych  i zamieszkujących  teren województwa  dolnośląskiego. W efekcie projektu zostanie utworzonych  26 miejsc pracy w ramach udzielonych  EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej  oraz 26 osób otrzyma  bezzwrotne środki na podjęcie działalności.

Dla kogo?

Jeśli jest osobą z niepełnosprawnością pozostającą bez zatrudnienia mieszkającą w województwie dolnośląskim czyli:

 • bezrobotną lub bierną zawodowo 
 • powyżej 30 roku życia
 • lub  osobą z niepełnosprawnością w szczególnej sytuacji  na rynku pracy tj.: 
 • osobą 50+
 • długotrwale bezrobotną
 • osobą z niskimi kwalifikacjami

Skontaktuj się z nami!

W ramach projektu oferujemy:

– szkolenia podnoszące wiedzę i umiejętności niezbędne do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej

– przyznanie bezzwrotnych środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w wysokości 23 050,00 zł

Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej otrzyma minimalnie 26 uczestników projektu. Jednorazowe wsparcie finansowe przyznawane będzie wyłącznie w formie stawki jednostkowej w wysokości 23 050,00 zł.

Z uwagi na pandemię i konieczność przeciwdziałania kryzysowi społeczno–gospodarczemu, wywołanemu COVID, projekt zakłada, że wszyscy uczestnicy projektu, którzy utracili zatrudnienie po 01 marca 2020 roku, otrzymają środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości i rozpoczną prowadzenie działalności gospodarczej pod warunkiem spełnienia wszystkich kryteriów dostępu i  pozytywnej oceny  wniosku o pozyskanie dotacji.)

– przyznanie pomostowego wsparcia finansowego w wysokości śr.  2000 zł miesięcznie (od 6 do 12 miesięcy)

Uczestnicy projektu będą mogli ubiegać się również o wsparcie pomostowe w wysokości  śr. 2000 zł/miesięcznie na pokrycie wydatków koniecznych do poniesienia w pierwszym okresie prowadzenia biznesu.

logotypy projektu

Opieka wytchnieniowa we Wrocławiu 2022

Obszar wsparcia

Opieka wytchnieniowa ma za zadanie odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób z niepełnosprawnością poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki temu wsparciu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem dla siebie, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw. Usługa opieki wytchnieniowej może służyć również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby z niepełnosprawnością w sytuacji, gdy opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków.

Odbiorcy wsparcia

Zadanie adresowane jest do mieszkańców Wrocławia, członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobami z niepełnosprawnościami, posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoznaczne.

Usługi są bezpłatne dzięki finansowaniu ze środków Funduszu Solidarnościowego i Gminy Wrocław

Okres realizacji projektu

Okres realizacji projektu: maj 2022 r. – grudzień 2022 r.

Co oferujemy?

Usługa opieki wytchnieniowej świadczona będzie w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.

Kto może skorzystać ze wsparcia?

Z usług mogą skorzystać opiekunowie osób z niepełnosprawnościami, którzy:

 1. Mieszkają na terenie Wrocławia
 2. Sprawują faktyczna opiekę nad osobą z orzeczoną niepełnosprawnością
  • w przypadku osób dorosłych do ubiegania się o wsparcie wymagany jest orzeczony znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne;
  • w przypadku osób poniżej 16 roku życia wymagane jest orzeczenie o niepełnosprawności;
 3. Nie korzystają z innych form usług opieki w miejscu zamieszkania osoby z niepełnosprawnością.

Spełnienie kryteriów będzie weryfikowane w procesie rekrutacji za pomocą dokumentów, m.in.:

 • orzeczenie o niepełnosprawności / stopniu niepełnosprawności
 • oświadczenia

Liczba przyznanych godzin wsparcia będzie zależeć przede wszystkim od potrzeb osób występujących o wsparcie oraz od możliwości organizacyjnych (realna możliwość świadczenia usług w wymaganym wymiarze i w oczekiwanym trybie). Usługi będą świadczone po przyznaniu decyzji o objęciu wsparciem danego beneficjenta, maksymalnie do końca grudnia 2022 r.

Usługi będą świadczone przez opiekunów zatrudnionych przez organizacje współpracujące z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, które zostaną wyłonione w ramach ogłoszonego konkursu.

Co trzeba zrobić, żeby otrzymać wsparcie?

Osoby spełniające kryteria powinny się skontaktować z Działem Adaptacji Osób Niepełnosprawnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej lub z jedną z organizacji, które będą świadczyć opiekę wytchnieniową:

Fundacja IMAGO

osoby do kontaktu:

Martyna Rangno, tel.: 509-771-751, email: martyna.rangno@fundacjaimago.pl

Agnieszka Pawłowska, tel/: 797-996-564, email: agnieszka.pawlowska@fundacjaimago.pl

adres: Aleja Hallera 123, 53-201 Wrocław

https://fundacjaimago.pl/

Stowarzyszenie „BONITUM”

osoba do kontaktu:

Agnieszka Madej-Ługowska, tel: 71/390-28-84, email kontakt@bonitum.org

adres: ul. Komuny Paryskiej 28, 50-451 Wrocław

https://www.bonitum.org/kontakt

Druki, niezbędne do ubiegania się o wsparcie:

 • kopia orzeczenia o niepełnosprawności / stopniu niepełnosprawności
 • karta zgłoszeniowa 

Wszelkie informacje można też uzyskać w Dziale Adaptacji Osób Niepełnosprawnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu przy ul. Strzegomskiej 6, tel. 71 78 22 341, pokój 25.

Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej w 2022 r.

Obszar wsparcia

Usługi asystenta polegają przede wszystkim na:

 • pomocy w wyjściu, powrocie oraz dojazdach w wybrane przez Uczestniczkę / Uczestnika zadania miejsce.
 • pomocy w zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału Uczestnika / Uczestniczki zadania przy ich realizacji,
 • pomocy w załatwianiu spraw urzędowych,
 • pomocy w nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami,
 • korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy),
 • pomocy w wykonywaniu czynności dnia codziennego – w tym przez dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności – także w zaprowadzaniu i przyprowadzaniu ich do lub z placówki oświatowej (usługa asystenta na terenie szkoły może być realizowana wyłącznie w przypadku, gdy szkoła nie zapewnia tej usługi).

Maksymalny limit godzin usług asystenta przypadających na 1 uczestnika wynosi 240 godzin w trakcie trwania projektu.

Liczba przyznanych godzin wsparcia będzie zależeć od potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz od możliwości organizacyjnych organizacji świadczących usługi.

Usługi będą świadczone po przyznaniu decyzji o objęciu wsparciem, maksymalnie do końca grudnia 2022 r.

Szczegółowe warunki przyjęcia do projektu oraz korzystania ze wsparcia określa Program (do pobrania: Program Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2022)

Odbiorcy wsparcia

Program adresowany jest do dzieci oraz dorosłych mieszkańców Wrocławia.

 • Dzieci

Wsparcie asystenta mogą uzyskać dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami lub orzeczeniem równoważnym. Wśród wskazań znajduje się konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczność codziennego współudziału opiekuna w procesie leczenia, rehabilitacji, edukacji.

 • Dorośli

Wsparcie asystenta przysługuje osobom z niepełnosprawnościami posiadającym orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne, które wymagają usług asystenta w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Spełnienie kryteriów będzie weryfikowane w czasie rekrutacji za pomocą odpowiednich dokumentów (orzeczenie o niepełnosprawności / stopniu niepełnosprawności) oraz oświadczeń składanych przez osoby ubiegające się o wsparcie.

Usługi są bezpłatne dzięki finansowaniu ze środków Funduszu Solidarnościowego oraz Gminy Wrocław.

Terminy

Zadanie jest realizowane od maja do grudnia 2022 r.

Co trzeba zrobić, żeby otrzymać wsparcie?

Jeśli spełnione są kryteria, opisane powyżej, poniższe dokumenty:

 • kopia orzeczenia o niepełnosprawności / stopniu niepełnosprawności
 • karta zgłoszeniowa
 • ewentualny wyrok sądu o ubezwłasnowolnieniu
 • dokument potwierdzający sprawowanie opieki nad osobą ubezwłasnowolnioną

należy złożyć w Dziale Adaptacji Osób Niepełnosprawnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej lub w jednej z organizacji, które będą świadczyć usługi asystencji osobistej:

Polski Związek Niewidomych Okręg Dolnośląski

Osobą do kontaktu jest Natalia Koffer

http://dolnoslaski.pzn.org.pl/

Fundacja Promyk Słońca

Osobą do kontaktu jest Anna Jeżowska-Siwek

https://www.promykslonca.pl/

Stowarzyszenie „Ostoja” Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnościami

Osobą do kontaktu jest Wioletta Piętal – Pyrek,

http://www.ostoja.org.pl 

Wrocławskie Stowarzyszenie Głuchych „Nadzieja”

Osobą do kontaktu jest: Izabela Wielgus

Klub Kibiców Niepełnosprawnych

Osobą do kontaktu jest: Michał Fitas

https://www.kkn.wroclaw.pl 

Fundacja Imago

Osobą do kontaktu jest Martyna Rangno (w godz. 10.00-15.00)

Osobą do kontaktu jest: Agnieszka Pawłowska  (w godz. 10.00-15.00)

adres: ul. Hallera 123, 53-201 Wrocław

https://fundacjaimago.pl/

Wrocławskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie  „BONITUM”

 • telefon: 71/390-28-84
 • e-mail: kontakt@bonitum.org
 • adres: ul. Komuny Paryskiej 28, 50-451 Wrocław

Osobą do kontaktu jest: Agnieszka Madej-Ługowska

https://www.bonitum.org

Wszelkie informacje można też uzyskać w Dziale Adaptacji Osób Niepełnosprawnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu przy ul. Strzegomskiej 6, tel. 71 78 22 417, pokój 111.

Do pobrania:

Karta zgłoszenia do Programu Asystent 2022

Zakres czynności w ramach usług AOON 2022

Program Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2022

logotypy projektu

Wrocławska Wypożyczalnia Sprzętu Rehabilitacyjnego

Bezpłatna wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego i pomocniczego jest prowadzona przez Fundację Ewangelickie Centrum Diakonii i Edukacji im. Ks. Marcina Lutra i dofinansowana przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

Urządzenia są wypożyczane osobom go potrzebującym, mieszkającym w Wrocławiu oraz dysponującym aktualnym zaświadczeniem lekarskim, wystawionym przez lekarza specjalistę lub lekarza pierwszego kontaktu, które stwierdza konieczność korzystania z określonego rodzaju sprzętu, np. łóżka lub wózka. Sprzęt wypożyczany jest bezpłatnie, na okres maksymalnie sześciu miesięcy, a wypożyczający uiszcza zwrotną kaucję. W uzasadnionych przypadkach wypożyczalnia może odstąpić od pobrania kaucji lub zmniejszyć jej wielkość a także przedłużyć czas wypożyczenia urządzeń.

Więcej informacji: https://wypozyczalnia.diakonia.pl/

Do fizjoterapeuty bez skierowania

Osoby niepełnosprawne mogą skorzystać z pomocy fizjoterapeuty bezpośrednio i bez skierowania od lekarza w ramach rządowego Funduszu Solidarnościowego. Jego celem jest wsparcie zdrowotne osób powyżej 16 roku życia posiadających orzeczenie o lekkim albo umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w warunkach ambulatoryjnych w formie fizjoterapii ambulatoryjnej – w ramach Programu nie ma możliwości udzielania świadczeń zdrowotnych w warunkach domowych. Przewiduje się, że kwalifikacja medyczna pacjenta do świadczeń opierać będzie się na profesjonalnej wiedzy fizjoterapeutów.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej Krajowej Izby Fizjoterapeutów.

Pomoc dla osób z niepełnosprawnościami zarażonymi COVID-19

Fundacja Wodna Służba Ratownicza świadczy usługi wspierające dla osób z niepełnosprawnościami z potwierdzonym zakażeniem wirusem COVID-19 lub opiekunów osób z niepełnosprawnościami, u których potwierdzono zakażenie COVID-19 i w związku z tym nie mogą sprawować opieki – na terenie województwa Dolnośląskiego.

kontakt – koordynator ds. dostępności UMWD p. Amelia Dymarek, tel. 517 254 921

Wsparcie fundacji Poland Business Run

Fundacja Poland Business Run od lat jest skupiona na kompleksowym wsparciu dla osób po amputacji, zagrożonych amputacją oraz z różnymi schorzeniami i dysfunkcjami narządów ruchu. Organizacja oferuje pomoc w postaci dofinansowania do:

 • rehabilitacji,
 • protezy lub wózka,
 • sprzętu ortopedycznego,
 • pomocy psychologicznej.

Środki pomocowe, które Fundacja przekazuje beneficjentom, pozyskuje z organizacji największej w kraju charytatywnej sztafety biznesowej Poland Business Run, w której co roku we wrześniu biorą udział firmy i korporacje. Dodatkowo Fundacja Poland Business Run realizuje inne projekty na rzecz osób z niepełnosprawnością, m.in z zakresu:

 • integracji osób z niepełnosprawnością (spotkania, obozy),
 • sportu adaptowanego,
 • wsparcia osób po amputacji przez mobilnych asystentów, którzy przeszli podobny zabieg (Trenerzy Wsparcia),
 • aktywizacji zawodowej (kursy, szkolenia, staże).

Osoby chętne do skorzystania z pomocy Fundacji Poland Business Run lub chcące uzyskać pomoc informacyjną w zakresie dofinansowań, mogą kontaktować się z Działem Wsparcia pod numerem: +48 504 458 979.

Sprawdź, jak zostać beneficjentem: https://polandbusinessrun.pl/pl/about/jak-zostac-beneficjentem.

Więcej o aktualnych projektach na www.polandbusinessrun.pl.

Więcej informacji na www.aktywizuj.pl


Adres do korespondencji:

Fundacja Poland Business Run

ul. Siemiradzkiego 17/2

31-137 Kraków

e-mail: biuro@polandbusinessrun.pl

Leczenie stomatologiczne w znieczuleniu ogólnym

NZOZ Akademicka Poliklinika Stomatologiczna świadczy usługi z zakresu leczenia pacjentów w znieczuleniu ogólnym. Do leczenia stomatologicznego w znieczuleniu ogólnym w ramach NFZ uprawnione są osoby niepełnosprawne w stopniu umiarkowanym i znacznym, jeżeli wynika to ze wskazań medycznych.

Więcej informacji na stronie internetowej Polikliniki http://aps.wroclaw.pl/uslugi/leczenie-w-znieczuleniu-ogolnym/

Piłka nożna i siatkówka na siedząco

Klub Przyjaciół Myszki Norki zaprasza dzieci na Integracyjne Szkółki Sportowe we Wrocławiu. Są to bezpłatne zajęcia integracyjne przeznaczone dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną i/lub ruchową.

Kiedy? od 3 października w czwartki i piątki

Gdzie? w Zespole Szkół nr 2, ul. Borowska 105 we Wrocławiu

Więcej informacji na stronie internetowej Klubu Myszki Norki: http://myszkanorka.pl/

Projekt realizowany we współpracy i z dofinansowaniem Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Program Rehabilitacji Kompleksowej

Rehabilitacja Kompleksowa to oferta dla  osób, które z powodu choroby lub wypadku straciły możliwość wykonywania dotychczasowego zawodu, ale chciałyby podjąć inną pracę, adekwatną do ich zainteresowań i stanu  zdrowia. To  również  szansa dla tych, którzy ze względów zdrowotnych nigdy nie pracowali, lecz chcieliby zmienić tę sytuację –  zdobyć zawód i podjąć satysfakcjonującą pracę odpowiednią do ich możliwości zdrowotnych.

W powrocie do aktywności zawodowej pomagają Ośrodki Rehabilitacji Kompleksowej, oferując niezbędną rehabilitację i szeroką ofertę kursów zawodowych dostosowanych do potrzeb osób z ograniczeniami zdrowotnymi. Pobyt, rehabilitacja i szkolenia są bezpłatne.

Ośrodki Kompleksowej Rehabilitacji finansowane są w ramach Projektu: „Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy” nr: POWR.02.06.00-00-0057/17 realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój POWER 2014-2020, Oś Priorytetowa nr II: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie nr 2.6: Wysoka jakość polityki na rzecz włączenia społecznego i zawodowego osób niepełnosprawnych. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i przez Budżet Państwa.

Kontakt do PFRON: Tel (22) 50 55 600, mail: ork@pfron.org.pl

https://www.pfron.org.pl/pfron/szczegoly/news/zglos-sie-do-projektu-rehabilitacji-kompleksowej-w-2021-roku

Postaw na pracę

Fundacja Aktywizacja zaprasza osoby:

 • pozostające bez zatrudnienia i poszukujące pracy
 • posiadające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności
 • zamieszkujące województwo śląskie, opolskie oraz dolnośląskie

do wzięcia udziału w projekcie „Postaw na Pracę”, współfinansowanego ze środków PFRON.

Udział w projekcie zapewnia wsparcie zarówno przed jak i w trakcie trwania zatrudnienia: 

 • konsultacje z doradcą zawodowym, trenerem pracy, job crafterem, prawnikiem, psychologiem;
 • udział w szkoleniach z zakresu zarządzania budżetem domowym;
 • udział w szkoleniach kwalifikacji zawodowych;
 • udział w płatnych praktykach i stażach

Fundacja Aktywizacja działa na terenie kraju, już ponad 29 lat i specjalizuje się we wspieraniu osób z niepełnosprawnościami. Z naszą pomocą pracę znalazło już blisko 2500 osób w ostatnich latach – większość z nich utrzymało swoje stanowiska.

osoba do kontaktu: Anna Kałużna

Fundacja Aktywizacja

tel. +48 667 379 774

E-mail: anna.kaluzna@idn.org.pl

Opublikowano Kategorie Praca

Wrocławskie Centrum Integracji

Uczestnikami Wrocławskiego Centrum Integracji mogą zostać osoby, które podlegają wykluczeniu społecznemu i ze względu na swoją sytuację życiową nie są w stanie własnym staraniem zaspokoić swoich podstawowych potrzeb życiowych i znajdują się w sytuacji powodującej ubóstwo oraz uniemożliwiającej lub ograniczającej uczestnictwo w życiu zawodowym, społecznym i rodzinnym.

Według ustawy są to:

 • bezdomni realizujący indywidualny program wychodzenia z bezdomności, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej,
 • osoby uzależnione od alkoholu,
 • osoby uzależnione od narkotyków lub innych środków odurzających,
 • osoby chore psychicznie, w rozumieniu przepisów o ochronie zdrowia psychicznego,
 • długotrwale bezrobotni w rozumieniu przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
 • osoby zwalniane z zakładów karnych, mających trudności w integracji ze środowiskiem, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej,
 • uchodźcy realizujących indywidualny program integracji, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej;
 • osoby niepełnosprawne, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Rekrutacja

 1. Złożenie wniosku we Wrocławskim Centrum Integracji
 2. Zaopiniowanie wniosku przez pracownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zgodnie z miejscem zamieszkania kandydata
 3. Przyjęcie do Wrocławskiego Centrum Integracji (podpisanie Indywidualnego Programu Zatrudnienia Socjalnego)

Zasady uczestnictwa

Dzienny czas pobytu nie może być krótszy niż 6 godzin;

Wrocławskie Centrum Integracji zapewnia uczestnikom:

 • wypłatę świadczenia integracyjnego ze środków Funduszu Pracy
 • szkolenia BHP
 • badania lekarskie
 • odzież roboczą i obuwie robocze
 • bezpieczne i higieniczne warunki uczestnictwa w zajęciach
 • środki ochrony indywidualnej
 • codzienny posiłek
 • różnorodne formy zajęć zawodowych oraz zajęcia tzw. miękkie

Reintegracja zawodowa

W ramach kursów zawodowych profile:

 • pracownik porządkowy-konserwator,
 • pracownik remontowy-konserwator

Dodatkowo indywidualnie dobrana ścieżka szkolenia zawodowego dostosowana do możliwości i potencjału zawodowego uczestnika.
Reintegracja zawodowa występuje w dwóch formach: 

 • zajęcia teoretyczne oraz
 • praktyczna nauka umiejętności zawodowych
 • współpraca z wrocławskimi placówkami w zakresie prowadzenia zajęć zawodowych
 • uczestnictwo w zadaniach „Stop mowie nienawiści”,
 • usługi gospodarcze,
 • usługi porządkowe,
 • pielęgnacja terenów zielonych
 • trening poszukiwania pracy

Reintegracja społeczna

 • Trening interpersonalny / warsztaty umiejętności społecznych
 • Doradztwo zawodowe / warsztaty aktywnego poruszania się po rynku pracy
 • Konsultacje indywidualne
 • Trening gospodarowania własnymi środkami
 • Trening umiejętności obsługi komputera
 • Dodatkowe formy wsparcia, np. alternatywne formy spędzania wolnego czasu, profilaktyka uzależnień, grupy wsparcia
 • W zależności od potrzeb uczestników zajęcia z radcą prawnym/prawnikiem, dotyczące spółdzielczości socjalnej oraz zatrudnienia wspieranego
 • Bank Wymiany Usług i Kompetencji
 • Wyjścia integracyjne
 • Udział w wydarzeniach kulturalnych
 • Promowanie wolontariatu

Więcej informacji na stronie internetowej http://www.wci.wroclaw.pl/reintegracja-zawodowa-i-spoleczna/

 

 

 

 

Pokazy filmowe dla osób niewidomych i niesłyszących

Fundacja KATARYNKA i Kino Nowe Horyzonty zapraszają na cykliczne pokazy filmowe z audiodeskrypcją i napisami dla niesłyszących. Filmy można oglądać co miesiąc, w niedzielę o godz. 16.00 w Kinie Nowe Horyzonty przy ul. Kazimierza Wielkiego 19a-21 we Wrocławiu.

Cena biletu tylko 6 zł. Dla grup 10 + przewidziane są też darmowe bilety. Rezerwacje należy zgłosić najpóźniej tydzień przed wydarzeniem.

Rezerwacje biletów i informacja: fundacja.katarynka@gmail.com

Audiodeskrypcja na stadionach

To projekt Fundacji KATARYNKA, który ma na celu udostępnianie imprez sportowych dla niewidomych kibiców dzięki audiodeskrypcji. Realizowany jest we Wrocławiu.

Wydarzenia sportowe takie jak mecze piłki nożnej WKS Śląsk Wrocław, rozgrywki koszykówki Ślęza Wrocław, siatkówki Impel Wrocław, żużla WTS Betard Sparta Wrocław, Mistrzostwa Świata w Ju-jitsu i inne są relacjonowane przez dziennikarzy i audiodeskryptorów Fundacji. Wystarczy mieć przenośne radio lub telefon wyposażony w tuner ustawiony na 97,0 FM i słuchawki. Relacja zaczyna się 10 minut przed meczem.

Projekt jest realizowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych PFRON oraz Gminy Wrocław w dyspozycji wrocławskiego MOPS.

Adapter.pl – pierwszy portal filmowy dla osób z niepełnosprawnościami sensorycznymi

ADAPTER to pierwsze na świecie kino w sieci stworzone dla niewidomych i niesłyszących odbiorców. Jest to autorski projekt Fundacji KATARYNKA. Obecnie znajduje się w nim ponad 200 filmów i materiałów audiowizualnych z audiodeskrypcją oraz napisami dla niesłyszących, część także z tłumaczeniem na PJM.

ADAPTER to najbardziej kultowe filmowe produkcje, największe nazwiska polskiego kina – do tej pory zamknięte przed głuchymi i niewidomymi kinomanami – teraz dostępne za darmo, 24 godziny na dobę we własnym domu na laptopie lub tablecie. Są także filmy zagraniczne. Katalog ADAPTERA tworzą filmy różnych gatunków: od animacji, kina familijnego, przez dramat, filmy obyczajowe, sensację, aż po dokument i krótkie metraże.

W internetowym kinie przybliżone zostały także postaci aktorów, reżyserów, ciekawe fakty, tło powstania genialnych filmów, smaczki kinematografii, które mogą wyłapać często tylko widzący lub słyszący odbiorcy – na ADAPTERZE Fundacja Katarynka odkrywa sztukę kinematografii osobom, dla których jest ona często nieznana.

Zapraszamy na portal pod adresem: adapter.pl oraz na facebook: Facebook.com/adapter.org


Projekt jest współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Program wsparcia dla osób z otępieniem i ich opiekunów

Centrum Spotkań wspiera osoby z otępieniem i ich opiekunów w radzeniu sobie z konsekwencjami otępienia w różnych sferach życia, m.in. w radzeniu sobie z własną chorobą i niepełnosprawnością, rozwojem relacji z opiekunami nieformalnymi i profesjonalistami, utrzymaniem równowagi emocjonalnej. Program Centrum Wsparcia obejmuje następujące formy działania:

 • klub aktywności dziennej dla osób z zaburzeniami funkcji poznawczych (mogą w nim także uczestniczyć opiekunowie) – 3 razy w tygodniu po 6 godzin;
 • spotkania informacyjne dla opiekunów, otwarte dla innych zainteresowanych;
  grupy dyskusyjne dla opiekunów prowadzone przez koordynatora Centrum;
 • wspólne spotkania wszystkich uczestników Centrum Spotkań;
 • konsultacje indywidualne koordynatora Centrum (dla wszystkich zainteresowanych osób);
 • terapia psychomotoryczna dla osób z otępieniem.

Międzynarodowy projekt MeetingDem realizuje Zakład Psychiatrii Konsultacyjnej i Badań Neurobiologicznych, Katedra Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu  we współpracy z Miastem Wrocław oraz Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej.

Adres ul. Ciepła 15b, Wrocław

Więcej informacji na stronie internetowej https://pl-pl.facebook.com/centrumspotkan/

Grupa wsparcia „Na Szewskiej”

Stowarzyszenie Klub Kibiców Niepełnosprawnych uruchomiło grupę środowiskowego wsparcia dla osób niepełnosprawnych mieszkających na terenie gminy Wrocław, a wraz z nią świetlicę w lokalu przy ul. Szewskiej 66/67A we Wrocławiu, która jest wyposażona w sprzęt kuchenny, gospodarczy oraz przedmioty przeznaczone do rozrywki i spędzania wolnego czasu (gry planszowe, logiczne i komputerowe).

Spotkania odbywają się we wtorki w godz. 16.00-20.00.

W programie: spotkania, konkursy, turnieje, konsultacje, pogadanki, emisje filmów, itp. Bieżące informacje dostępne są na stronie internetowej https://www.facebook.com/StowarzyszenieKKN


Zadanie finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będących w dyspozycji Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu.

flaga i godło Rzeczpospolitej Polskiej, logotypy PFRON, MOPS we Wrocławiu i Wrocławia bez barier

Portal informacyjny Systemu Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON (SOW PFRON)

System Obsługi Wsparcia to nowoczesna platforma, za pomocą której osoby niepełnosprawne mogą składać wnioski o dofinansowanie ze środków PFRON będące w dyspozycji Jednostek Samorządu Terytorialnego (JST) bez wychodzenia z domu, bezpośrednio za pomocą systemu informatycznego. System pozwala na weryfikację wniosków osób indywidualnych i instytucji na etapie przyznawania dofinansowań, jak również na badanie skuteczności wydatkowania środków PFRON.

Możliwe jest załatwienie sprawy drogą elektroniczną na każdym jej etapie:

uzyskanie informacji,
wypełnienie wniosku,
podpisanie i złożenie wniosku,
dokonanie ewentualnych wyjaśnień i uzupełnień,
zapoznanie się ze wzorem umowy,
rozliczenie dofinansowania.

Dostęp do Systemu jest nieodpłatny. Podstawowym i jedynym wymaganiem w celu spełnienia warunku zapewnienia ogólnokrajowego zasięgu jest dostęp do sieci internetowej. Pełne korzystanie z Systemu wymaga posiadania narzędzia autoryzacji – uwierzytelnienia przez profil zaufany na platformie ePUAP lub przy pomocy kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Strona internetowa portalu to https://portal-sow.pfron.org.pl/

Centra Informacji i Planowania Kariery Zawodowej

logo projektu Poradnictwo na odległość

to wyspecjalizowane placówki Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy, które gromadzą i udostępniają informacje o zawodach, rynku pracy i możliwościach zdobywania kwalifikacji zawodowych, a także pomagają w podejmowaniu decyzji zawodowych.

Centra Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy zapraszają do skorzystania z usług doradców zawodowych na odległość – za pośrednictwem telefonu, poczty elektronicznej oraz ogólnodostępnych komunikatorów internetowych (Skype oraz Gadu-Gadu). We Wrocławiu dyżur pełniony jest w środy. Żeby skorzystać z pomocy doradcy zawodowego drogą elektroniczną, należy zarejestrować się na stronie internetowej www.poradnictwonaodleglosc.dwup.pl

Opublikowano Kategorie Praca