Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej w 2022 r.

Obszar wsparcia

Usługi asystenta polegają przede wszystkim na:

 • pomocy w wyjściu, powrocie oraz dojazdach w wybrane przez Uczestniczkę / Uczestnika zadania miejsce.
 • pomocy w zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału Uczestnika / Uczestniczki zadania przy ich realizacji,
 • pomocy w załatwianiu spraw urzędowych,
 • pomocy w nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami,
 • korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy),
 • pomocy w wykonywaniu czynności dnia codziennego – w tym przez dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności – także w zaprowadzaniu i przyprowadzaniu ich do lub z placówki oświatowej (usługa asystenta na terenie szkoły może być realizowana wyłącznie w przypadku, gdy szkoła nie zapewnia tej usługi).

Maksymalny limit godzin usług asystenta przypadających na 1 uczestnika wynosi 240 godzin w trakcie trwania projektu.

Liczba przyznanych godzin wsparcia będzie zależeć od potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz od możliwości organizacyjnych organizacji świadczących usługi.

Usługi będą świadczone po przyznaniu decyzji o objęciu wsparciem, maksymalnie do końca grudnia 2022 r.

Szczegółowe warunki przyjęcia do projektu oraz korzystania ze wsparcia określa Program (do pobrania: Program Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2022)

Odbiorcy wsparcia

Program adresowany jest do dzieci oraz dorosłych mieszkańców Wrocławia.

 • Dzieci

Wsparcie asystenta mogą uzyskać dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami lub orzeczeniem równoważnym. Wśród wskazań znajduje się konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczność codziennego współudziału opiekuna w procesie leczenia, rehabilitacji, edukacji.

 • Dorośli

Wsparcie asystenta przysługuje osobom z niepełnosprawnościami posiadającym orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne, które wymagają usług asystenta w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Spełnienie kryteriów będzie weryfikowane w czasie rekrutacji za pomocą odpowiednich dokumentów (orzeczenie o niepełnosprawności / stopniu niepełnosprawności) oraz oświadczeń składanych przez osoby ubiegające się o wsparcie.

Usługi są bezpłatne dzięki finansowaniu ze środków Funduszu Solidarnościowego oraz Gminy Wrocław.

Terminy

Zadanie jest realizowane od maja do grudnia 2022 r.

Co trzeba zrobić, żeby otrzymać wsparcie?

Jeśli spełnione są kryteria, opisane powyżej, poniższe dokumenty:

 • kopia orzeczenia o niepełnosprawności / stopniu niepełnosprawności
 • karta zgłoszeniowa
 • ewentualny wyrok sądu o ubezwłasnowolnieniu
 • dokument potwierdzający sprawowanie opieki nad osobą ubezwłasnowolnioną

należy złożyć w Dziale Adaptacji Osób Niepełnosprawnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej lub w jednej z organizacji, które będą świadczyć usługi asystencji osobistej:

Polski Związek Niewidomych Okręg Dolnośląski

Osobą do kontaktu jest Natalia Koffer

http://dolnoslaski.pzn.org.pl/

Fundacja Promyk Słońca

Osobą do kontaktu jest Anna Jeżowska-Siwek

https://www.promykslonca.pl/

Stowarzyszenie „Ostoja” Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnościami

Osobą do kontaktu jest Wioletta Piętal – Pyrek,

http://www.ostoja.org.pl 

Wrocławskie Stowarzyszenie Głuchych „Nadzieja”

Osobą do kontaktu jest: Izabela Wielgus

Klub Kibiców Niepełnosprawnych

Osobą do kontaktu jest: Michał Fitas

https://www.kkn.wroclaw.pl 

Fundacja Imago

Osobą do kontaktu jest Martyna Rangno (w godz. 10.00-15.00)

Osobą do kontaktu jest: Agnieszka Pawłowska  (w godz. 10.00-15.00)

adres: ul. Hallera 123, 53-201 Wrocław

https://fundacjaimago.pl/

Wrocławskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie  „BONITUM”

 • telefon: 71/390-28-84
 • e-mail: kontakt@bonitum.org
 • adres: ul. Komuny Paryskiej 28, 50-451 Wrocław

Osobą do kontaktu jest: Agnieszka Madej-Ługowska

https://www.bonitum.org

Wszelkie informacje można też uzyskać w Dziale Adaptacji Osób Niepełnosprawnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu przy ul. Strzegomskiej 6, tel. 71 78 22 417, pokój 111.

Do pobrania:

Karta zgłoszenia do Programu Asystent 2022

Zakres czynności w ramach usług AOON 2022

Program Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2022

logotypy projektu